Výborové schůze 2021

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Zápis ze schůze č. 1/21 ze dne  30.1. 2021

V období od 16. 1. - 27.1. 2021 probíhalo shromažďování informací k internetové schůzi výboru, na které výbor KABT rozhodl takto:

Výbor KABT za účasti DR rozhodl o pozastavení členství v KABT chovateli J.P. a pozastavení chovnosti fen Daisy Big Mini a Direct Hit Marso do konání ČLSCH 2021.

Výbor KABT za účasti DR rozhodl, že při dalším porušení členských povinností chovatele L.L. bude tomuto chovateli členství pozastaveno a projednáno na nejbližší ČLSCH.

Chovatel J.P. kryl fenu Ambra z Husitova Kraje po 8. roce věku aniž by požádal klub o výjimku a doložil zdravotní vyšetření od klubem akreditovaného veterináře, že fena je zdráva a březost ani porod nepoškodí její zdravotní stav. Tím porušil Zápisní řád ČMKU, Řád na ochranu psů při chovu psů, Vyhlášku 21/2013 Sbírky a v neposlední řadě Organizační řád klubu. Kromě toho kryl fenu psem neuvedeným na KL, ten byl dopsán rukou, aniž by o tom předem poradkyně chovu věděla. Nejedná se o první prohřešek chovatele.

Chovatel L.L. kryl fenu Ambra z Husitova Kraje přes to, že jí bylo více jak 8 let a to psem, který nebyl na krycím listě uveden

 


Zápis ze schůze č. 2/21 ze dne  18.2. 2021

Výbor všemi hlasy zamítl návrh pana L. na uspořádání speciálního svodu, neboť jsou na rok 2021 naplánovány 3 regulérní svody.

Výbor dále projednal změnu místa pro konání podzimní klubové výstavy, neboť termín pro plánované Chocerady byl obsazen. Podzimní výstava se bude konat v Berouně, v Areálu Dog Academy. Tento areál plně vyhovuje požadavkům klubu pro zorganizování výstavy.

Žádost o účast zahraničních rozhodčích na akcích klubu byla postoupena na ČMKU.

Odvolání pana L.L. a J.P (viz. Zápis ze schůze č. 1/21 ze dne 30.1. 2021) byly předány k řešení dozorčí radě KABT     

 


Zápis ze schůze č. 3/21 ze dne  14.3. 2021

Dne 14.3. 2021 proběhla online schůze výboru.

Přítomni : MVDr.Pacltová, Fišerová, Zezulová, Hradecký, Erla, Hradecká, Řežábková

Vzhledem ke stále nejistým pandemickým podmínkám a vládním opatřením výbor rozhodl o zrušení plánované jarní výstavy v Choceradech. Dále se výbor usnesl na konání uchovňovacího svodu a to dle OŘ, článek II, bod 11. Svod se bude konat na 2 místech. Jeden v Čechách a jeden na Moravě. Svod proběhne v termínu plánované jarní výstavy, dne 8.5.2021. Svodová karta bude upravena tak, aby si žadatelé mohli vybrat místo konání svodu. Pozvánka na uchovňovací svod bude co nejdříve zveřejněna na webu KABT.

 


Zápis ze schůze č. 4/21 ze dne 2.4. 2021

Přítomni:MVDr. Markéta Pacltová, Radek Hradecký, Vendula Hradecká, Jitka Zezulová,Radka Řežábková,Katka Šotolová,Vlastimil Erla

Dne 7. 4. 2021 proběhla výborová schůze ke sdělení ČMKU o zapisování genetických testů do průkazu původu. Výbor se rozhodl v rámci sjednocení s jinými kluby návrh přijmout. Pokud budou rodiče zapisovaného jedince testovaní na dědičnou vadu s výsledkem N/N, budou mít genetický profil DNA a potomek také, pak bude zkratka zápisu u této dědičné nemoci CBP tedy čistý po rodičích(clear by parents)Ve stejném případě, kdy ale nebude ověřena parentita, bude zápis CBB tedy čistý od narození (clear by birth).Protože nelze neustále v dalších generacích propisovat genetické testy, potomci jedinců s těmito zápisy musí mít nové genetické testy na dědičné nemoci.Výbor si dovoluje upozornit členy na nový zápisní řád ČMKU platný od 1.4.2021.

Zapsala Pacltová.