Klubové stanovy,řády,smlouvy

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

JEDNACÍ ŘÁD PRO ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU (DÁLE JEN ČLSCH) :

1. Statutární orgán pověří vedením členské schůze moderátora nebo vedoucího schůze.

2. Členská schůze se řídí programem, který navrhuje a schvaluje výbor. Součástí programu ČLSCH jsou také návrhy členů spolku, které jsou dodány nejpozději 14 dní před konáním schůze na platnou oficiální e-mailovou adresu, která je uvedena v kontaktech na webové stránce spolku. Další návrhy mohou členové spolku předkládat i před konáním ČLSCH výboru s tím, že se tyto zařadí na program až v závěru ČLSCH.

3. Program členské schůze je povinen výbor spolku předem zveřejnit na webové stránce spolku, nejméně 14 dní před stanoveným konáním ČLSCH.

4. ČLSCH volí:

- komisi sčítací (3 členy)

- komisi pro přípravu usnesení a zápis ČLSCH (3 členy)

- komisi volební, pokud je ČLSCH zároveň volební (3 členy)

5. Návrhy členů spolku jsou zveřejňovány v časovém sledu průběžně, jak docházely na e-mail, na webové stránce spolku, případně ve Zpravodaji.

6. O podaných návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly podány. Případný protinávrh bude hlasován společně s prvním návrhem, sejde-li se více návrhů k jednomu tématu, bude o nich hlasováno současně.

7. Hlasovat na členské schůzi mohou pouze řádní a čestní členové spolku.

8. Ke schválení návrhů se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů členů zapsaných na prezenční listině.

9. Hlasovací právo členů spolku je zastupitelné.Platný je originál plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Hlasuje se zvednutím ruky pomocí hlasovacího lístku, který každý člen obdrží při zápisu do prezenční listiny. Na volební ČLSCH jsou volby funkcionářů spolku tajné, s výjimkou případu shody platných hlasů. Tajné hlasování probíhá vhozením obdržených hlasovacích lístků, které člen obdržel při zápisu do prezenční listiny, do připraveného zařízení.

10. Při hlasování se hlasy členů sčítají, což zajišťuje tříčlenná sčítací komise. Moderátor nebo vedoucí schůze ohlásí veřejně počet hlasů „pro a proti“. Rozdíl mezi celkovým počtem hlasů a součtem hlasů „pro a proti“ bude kvalifikován jako „zdržel se hlasování“. Jestliže někdo svévolně odejde z místnosti, bude také kvalifikován "zdržel se hlasování".

11. Diskusní příspěvek je limitován časem, neměl by přesáhnout 3 minuty. O delším příspěvku může podle závažnosti rozhodnout předseda spolku nebo vedoucí schůze (moderátor). Jiná osoba než člen spolku může v diskuzi vystoupit jen se souhlasem předsedy nebo vedoucího schůze (moderátora).

12. Případné technické připomínky jsou limitovány časem, neměly by přesáhnout 1 minutu.

13. V případě vulgárního, rasistického, či násilného chování, bude člen na své nepřijatelné chování ústně veřejně upozorněn předsedou spolku, nebo moderátorem schůze (vedoucím schůze), při opakovaném nepřijatelném chování bude z ČLSCH vyloučen předsedou spolku, nebo moderátorem schůze (vedoucím schůze). Vyloučením člena z ČLSCH zaniká i jeho volební hlas, včetně všech hlasů jím zastupovaných formou plné moci.

14. Z jednání ČLSCH se pořizuje zápis a závěrečné usnesení. Usnesení musí být ihned po jeho schválení členskou schůzí podepsáno všemi členy komise pro přípravu usnesení a zápisu, předsedou spolku a předsedou dozorčí rady. Součástí zápisu je prezenční listina, obsahující jména hlasujících.

15. Závěrečné usnesení ČLSCH a zápis ČLSCH bude zveřejněno na webových stránkách spolku, a to do 30 dní, a v nejbližším Zpravodaji. Zápis ČLSCH musí obsahovat: kdo ČLSCH svolal, datum a místo konání členské schůze, počet přítomných osob (i v zastoupení), čas zahájení a ukončení schůze, jméno vedoucího (moderátora) ČLSCH, kompletní přednesené zprávy, všechny projednané návrhy členů spolku (včetně zápisu hlasování), přijaté usnesení, pokud vyplývají z jednání schůze konkrétní úkoly, tak musí obsahovat termín a zodpovědnou osobu na splnění - člena spolku, výboru, či DR, dále nesmí chybět, kdy byl zápis vyhotoven a jména autorů zápisu (schválená tříčlenná komise pro přípravu usnesení a zápis).

16. Závěrečná ustanovení:


Tento jednací řád byl přijat členskou schůzí dne 15. 11. 2014 na Konopišti, nabývá platnosti a účinnosti okamžikem přijetí, bude do 14 dní uveřejněn na webu spolku, tedy do 29. 11. 2014. Veškeré změny v jednacím řádu jsou výlučně v pravomoci ČLSCH. Jednací řád je prováděcím předpisem ke Stanovám spolku.


 

|

STANOVY KLUBU ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s.

I.

Obecná ustanovení

Název: KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s.

Sídlo klubu: Praha 1, Jungmanova 25

Územní působnost: Česká Republika

Osoby pověřené vystupovat a jednat jménem klubu: Předseda a místopředseda a to každý samostatně.

Správní období: kalendářní rok

KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA z.s. je samostatným právním subjektem s chovatelskou pravomocí v rámci pravidel FCI a chovatelského řádu FCI a ČMKU.

II.

Poslání klubu

1. Rozvíjet a propagovat chov plemene: ANGLICKÝ BULL TERRIER a Mini BULL TERRIER

2. Vytvářet podmínky pro rozvoj chovatelské a klubové činnosti na demokratických principech.

3. Pořádat klubové akce: výstavy, chovné svody a zkoušky z výkonu psů.

4. Vzdělávat své členy v kynologii, zejména prostřednictvím klubového periodika.

5. Umožnit školení a vyškolení posuzovatelů z řad svých klubových členů chovatelů.

6. Klub nesleduje podnikatelské cíle a osoby v něm sdružené nesmějí provozovat činnosti, které nejsou v souladu s předpisy a ustanoveními FCI a ČMKU.

III.

Náplň činnosti klubu

1. Stanovit podmínky chovnosti.

2. Rozšiřovat členskou základnu.

3. Vydávat klubový zpravodaj.

4. Spolupracovat s ostatními chovatelskými kluby v ČR a zahraničí.

5. Spolupracovat s ostatními fyzickými a právnickými osobami při chovu psů a při pořádání kynologických akcí.

6. Dovozem kvalitních jedinců propagovat chovatelské výsledky členů klubu.

7. Navrhovat nové čekatele na funkci rozhodčích pro posuzování exteriéru.

IV.

Členství v klubu

1. Členem klubu může být každá osoba, která je majitelem, chovatelem, nebo držitelem plemen uvedených v odstavci bodu 1. těchto stanov, s průkazem původu a dále každý, kdo má zájem stát se členem klubu, přestože nevlastní psa uvedených plemen.

2. Nezletilý se může stát členem klubu se souhlasem svého zákonného zástupce, nemá však aktivní ani pasivní volební právo.

3. Členem klubu může být státní příslušník ČR a stejně tak cizí státní příslušník.

4. Členem klubu může být i právnická osoba.

5. Členy klubu přijímá do své evidence výbor na základě písemné přihlášky a po zaplacení členského příspěvku.

6. Výši členského příspěvku schvaluje členská schůze klubu.

V.

Pozastavení členství

Výbor může pozastavit členství v klubu pro hrubé porušení členských povinností a v případech, kdy člen klubu jedná proti zájmům, přestože na toto jednání byl písemně upozorněn.

VI.

Zánik členství

Členství v klubu zaniká:

1. Dnem doručení písemného prohlášení člena o vystoupení z klubu.

2. Nezaplacením členského příspěvku v termínu, který stanoví výbor a sdělí jej veřejně ve zpravodaji klubu.

3. Vyloučením člena z důvodů uvedených v odstavci V. Těchto stanov. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou přítomných členů. Ve zvláště markantních případech porušení stanov klubu, může výbor rozhodnout o pozastavení členství až do termínu konání členské schůze.

4. Úmrtím člena.

5. Členství v klubu zaniká okamžitě tomu, kdo se bude vědomě podílet jakýmkoliv způsobem na organizaci nebo realizaci zápasů psů se psy, nebo zápasů psů s jinými zvířaty. V případě prokazatelného falšování úředních listin souvisejících s činností klubu bude členství dotyčné osobě okamžitě zrušeno, protože prokazatelné falšování úředních listin je neslučitelné s členstvím v klubu .

VII.

Práva členů klubu

1. Zúčastňovat se členských schůzí s hlasovacím právem a předkládat připomínky a návrhy.

2. Být informován o veškeré činnosti klubu.

3. Zúčastňovat se všech akcí pořádaných klubem.

4. Využívat služeb a výhod klubu.

5. Členové KABT se usnesli, že stížnosti členů KABT ve věcech skutkové podstaty trestného činu pomluvy, poškozování dobrého jména či šikany, rovněž v její podobě kyberšikany týkající se informací o členech KABT i psů, fen či štěňat v jejich majetku i majetku ostatních členů KABT se budou řešit občanskoprávní cestou.

Výbor KABT text stížností týkající se porušení stanov KABT a porušení Organizačního řádu spolu s předloženými důkazy stěžovatele uveřejňuje na webových stránkách KABT a na tyto stížnosti odpovídá do 14ti dnů. Až do úplného vyřešení stížnosti nebudou uveřejňována jména a konkrétní osobní údaje, aby v případě neshledání pochybení nebylo poškozeno dobré jméno dotyčné osoby.

VIII.

Povinnosti členů klubu

1. Dodržovat stanovy klubu a jeho chovatelský a zápisní řád.

2. Dodržování reglementu FCI a předpisů ČMKU.

3. Hlásit do třiceti dnů změny, mající vliv na členství v klubu.

4. Platit řádně a včas členské příspěvky a jiné poplatky (za vystavení krycích listů apod.).

5. Podle svých možností přispívat k plnění cílů klubu.

IX.

Orgány klubu

1. Členská schůze – nejvyšší orgán klubu.

2. Výbor – statutární a výkonný orgán klubu.

3. Dozorčí rada – kontrolní orgán klubu.

Členství ve výboru je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě a naopak.

Volební období výboru je pětileté, pokud členská schůze nerozhodne jinak.

K přijetí usnesení členské schůze se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.

1. Členská schůze je nejvyšší orgán klubu je oprávněna provádět změny stanov, stanovit výši členských příspěvků a zápisného a termín jeho splatnosti.

· Projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru, zprávu o hospodaření klubu a zprávu dozorčí rady za období od poslední členské schůze.

· Schvaluje realizaci zásadních úkolů klubu na další období.

· Volí a odvolává členy výboru a dozorčí rady klubu.

· Členská schůze je usnášeníschopná za účasti jakéhokoli počtu členů KABT.

· Zpracovávat koncepci chovu plemene a určovat chovné podmínky. O tomto však mohou hlasovat pouze členové klubu, kteří odchovali na své jméno minimálně tři vrhy štěňat miniaturních nebo standardních bulteriérů.

2. Výbor klubu se skládá z pěti až devíti členů. Předsedu klubu, místopředsedu a matrikáře volí členská schůze přímou volbou.

· Jednání jménem klubu: viz obecná ustanovení

· Výbor klubu zasedá podle potřeby, nejméně pak pětkrát ročně.

· Funkce členů výboru jsou čestné a náklady spojené s výkonem těchto funkcí jsou hrazeny z rozpočtu klubu v rámci obecně platných předpisů.

· Výbor klubu řídí činnost klubu mezi dvěma schůzemi a mezi jeho práva a pravomoci patří zejména:

· Svolávat členské schůze

· Zřizovat odborné komise a jmenovat jejich členy

· Jmenovat poradce chovu

· Zpracovávat koncepci chovu plemene.

· Vybírat čekatele na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru.

· Navrhovat zasloužilé členy na čestná uznání a tato slavnostně předávat na členské schůzi.

· Navrhovat rozhodčí pro posuzování exteriéru na oblastní, národní a klubové a mezinárodní výstavy.

· Vést evidenci klubu, vybírat zápisné a členské příspěvky.

· Výbor má právo v naléhavém případě kooptovat nového člena pro výkon funkce.

· Výbor klubu dvakrát ročně překládá DR ke kontrole výpisy z elektronického bankovnictví za uplynulé období.

· DR dále navrhuje, aby vybraný člen DR průběžně prováděl kontrolu schválených výdajů v rámci pravidelných schůzí výboru KABT.

· Výbor vede seznam členů. Zápisy a výmazy v něm provádí výbor neprodleně po vzniku/zániku členství v KABT. V seznamu je uvedeno jméno a příjmení člena, adresa, kontaktní údaje, den vzniku členství, druh členství a registrační číslo. Úplný jmenný seznam členů výbor zveřejňuje a aktualizuje na internetových stránkách KABT bez adres a kontaktních údajů. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Výboru na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu obsahující údaje o své osobě, popř. potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

· Výbor vede na internetových stránkách KABT genealogii plemen BT a MBT. Genealogie je veřejná, nerozhodne-li členská schůze jinak. Do genealogie jsou zapisováni jedinci narození v České republice chovatelům, kteří chovají pod KABT, a též jedinci ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů KABT. Každý člen KABT má právo na zveřejnění svého psa plemene BT nebo MBT v genealogii.

· Genealogie obsahuje jméno psa včetně názvů chovatelské stanice, datum narození, číslo zápisu, barvu, rodokmen, údaj o chovnosti a údaje o výsledcích zdravotních testů a vyšetření povinných k uchovnění, údaj o udělení certifikátu zdraví, údaj o sourozencích a potomcích. Na žádost člena KABT Výbor do genealogie zapíše též údaj o dosažených výstavních výsledcích, svodový kód, fotografii psa, jméno a příjmení, adresu majitele psa a telefonní či e-mailový kontakt na majitele psa.

3. Dozorčí rada

· Zasedá nejméně dvakrát do roka

· Provádí kontrolu činnosti klubu a revizi hospodaření výboru klubu a odborných komisí (pokud byly stanoveny)

· Předkládá výboru klubu nebo členské schůzi návrhy na opatření nebo kárné postihy v případě zjištění hrubých nedostatků.

· Předseda dozorčí rady a členové se zúčastní schůzí výboru klubu s hlasem poradním

· Funkce členů dozorčí rady jsou čestné a náklady spojené s jejich činností jsou hrazeny jako u členů výboru klubu v rámci obecně platných předpisů.

· Výbor KABT uveřejňuje zprávu DR na webových stránkách KABT a v klubovém zpravodaji v celém jejím znění, včetně případných příloh.

4. V případě odstoupení či odvolání jakéhokoli člena výboru nebo DR KABT se jeho funkce ujímá člen, který obdržel v příslušných volbách následující nejvyšší počet hlasů

Pokud není k dispozici člen s následujícím nejvyšším počtem hlasů, je nový člen výboru či DR KABT kooptován výborem KABT. Kooptace člena výboru je dočasná. Mandát kooptovaného člena výboru vyprší na nejbližší členské schůzi, kde se konají řádné doplňující volby člena výboru KABT, popř. DR.

X.

Zásady finančního hospodaření klubu

Klub hospodaří samostatně podle předem schváleného rozpočtu a podle obecně závazných zásad hospodaření.

Zdroje příjmu klubu jsou:

· zápisné a členské příspěvky

· poplatky za služby členům

· příjmy z hospodaření s finančními prostředky

· příjmy z výstav a soutěží

· sponzorské příspěvky, dary a jiné příjmy

XI.

Ukončení činnosti klubu

O ukončení činnosti klubu nebo o jeho sloučení s jiným klubem rozhoduje členská schůze svolaná pouze k tomuto účelu. K platnosti usnesení o ukončení klubu je zapotřebí dvou třetin hlasů přítomných členů na této schůzi.

XII.

Platnost stanov

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace příslušným státním orgánem. Dnem registrace těchto stanov pozbývají platnost dosud platné stanovy.

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem 14. listopadu 2015.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 14. listopadu 2015.

|

PLATEBNÍ  ŘÁD

Členský příspěvek se platí na rok a jeho výše pro nové členy 500,- Kč, pro členy stávající 400,- Kč, splatnost vždy k poslednímu lednu. Po tomto datu platí i pro stávající členy poplatek 500,- Kč.

Poplatky

Za vystavení krycího listu 0,- Kč

Za expresní krycí list 500,- Kč - hradí majitel feny

Za chovný svod - 200,- Kč - člen klubu

- 500,- Kč - nečlen

- 500,- Kč - pes nepřihlášený předem, hotově

Výše výstavních poplatků je vždy vyčíslena na propozicích výstavy

Ceník inzerce do zpravodaje klubu KABT

Pro členy klubu

- vnitřní černobílá strana A5 500,- Kč

- vnitřní barevná strana A5 1.000,- Kč

- barevná zadní strana obálky A5 2.000,- Kč

Pro nečleny - ceny jsou dvojnásobné

Veškeré platby plaťte výhradně na účet klubu.

Bankovní spojení (číslo účtu): 157469587/0600

Pokud platíte složenkou, adresa majitele účtu je:

Klub Anglického Bull Terriera

Lešanská 1176/2a,Chodov, 141 00 Praha 4

Variabilní symboly pro jednotlivé peněžní operace:

Krycí list 111

Krycí list (expresní) 115

Poplatek za svod 222

Výstavní poplatek 444

Inzerce 333

Členský příspěvek 555

Barvářské zkoušky 600


 

|

Povinnosti výstavního výboru

Povinnosti výstavního výboru vychází z Výstavního řádu ČMKU platného od 1. 1. 2013:

Článek 13 - Povinnosti pořadatele (Výstavního výboru)

 1. Požádat včas o zařazení výstavy do Kalendáře kynologických akcí.
 2. Vydat propozice se všemi důležitými údaji nutnými pro účast na výstavě i s uvedením skutečností, které vylučují psy z účasti na výstavě. Dále musí být uvedeno, že vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. V propozicích klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstav musí být uvedeni navržení rozhodčí pro jednotlivá plemena či skupinu plemen.
 3. Zamítnout a vrátit přihlášky a vklady došlé po uzávěrce výstavy a sestavení katalogu, potvrdit přijetí přihlášek.
 4. Sestavit a vydat výstavní katalog, ke kterému není přípustné doplňovat jakékoli dodatky (např. formou vložených listů).
 5. Zajistit u delegujícího orgánu delegování navržených rozhodčích a v návrhu zahraničních rozhodčích i vyžádání souhlasu mateřských organizací.
 6. Zajistit vyškolený personál do kruhů a výstavní kanceláře.
 7. Zajistit předem čitelně vyplněné posudkové listy, diplomy a doklady o udělení titulů a čekatelství.
 8. Zajistit viditelná označení pro vystavované psy.
 9. Zajistit pořadatelskou, veterinární a zdravotnickou službu po dobu konání výstavy.
 10. Zajistit dostatečný počet odpovídajících výstavních kruhů. Kruhy musejí být natolik prostorné, aby se v nich vystavovaná plemena mohla dostatečně předvést v pohybu odpovídajícímu plemennému standardu, a musí svojí velikostí odpovídat velikosti vystavovaných plemen stejně, jako počtu současně vystavovaných jedinců. Zejména pak zajistit vhodný neklouzavý povrch minimálně po obvodu kruhu v dráze pohybu psa, případně další nezbytné vybavení (např. váhy, odpovídající stůl s podložkou na posuzování malých plemen). V případě, že kruh nebo jeho vybavení nesplňuje výše uvedené, má rozhodčí právo přerušit posuzování a požadovat po pořadateli nápravu.
 11. Vyplatit rozhodčím a dalším pracovníkům finanční odměnu a náhrady v předem stanovené výši.
 12. Pořadatel je povinen dbát všech veterinárních předpisů, které stanoví orgán Státní veterinární správy (musí je uvést v propozicích) a orgánů místní správy, které pořádání akce na svém území povolují.
 13. V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.
 14. Pořadatel nesmí pověřit osobu, která bude vystavovat, před posuzováním péčí o rozhodčího.
 15. Personál (vedoucí kruhu, překladatel/ka, zapisovatel/ka) nesmí pracovat ve výstavním kruhu, v kterém by měl být posouzen pes přihlášený na výstavu pod jeho jménem a nesmí předvádět žádného psa ve výstavním kruhu, v kterém pracuje.

Doplněk povinností výstavního výboru pro potřeby KABT - výstavy speciální a klubové:


 1. Výstavní výbor je zvolen za účelem pořádání speciálních a klubových výstav.
 2. Výstavní výbor je povinen respektovat vyjádření výboru a dozorčí rady, protože jen tento nese plnou zodpovědnost za celý klub a pořádání výstav, případné pochybení při konání výstav bude muset řešit ČMKU s výborem klubu.
 3. Výstavní výbor musí zabezpečit zveřejnění informací k pořádání speciálních a klubových výstav ve Zpravodaji, včetně přihlášek na tyto akce.
 4. Výstavní výbor musí zabezpečit, aby hlavní rozhodčí byl české národnosti (z důvodu nutnosti podání hlášení hlavního rozhodčího), bývá to zpravidla ten, kdo posuzuje svod.
 5. Výstavní výbor připravuje podklady pro hlášení o průběhu výstavy (ke stažení na webu ČMKU).
 6. Výstavní výbor vybírá místa konání výstavy v souladu s doporučením výboru.
 7. Samotná organizace výstavy: výstavní výbor zajistí péči o rozhodčí, vyzvednutí na letišti (pokud nedojede sám), ubytování, doprovod.
 8. Výstavní výbor připraví richterbook.
 9. Výstavní výbor zajistí výrobu razítek - klubová výstava a razítka se jmény rozhodčích.
 10. Výstavní výbor zajistí přípravu výstavních posudků.
 11. Výstavní výbor zajistí personál kruhu a jeho přípravu.
 12. Na úhradu letenek, pobytu apod. u čehož není osobně přítomna p. Petra Fišerová (ekonomka KABT), je možno zažádat o zálohu, která se následně vyúčtuje.
 13. Výstavní výbor objedná poháry, zpravidla dle přijatých přihlášek (vzhledem k vyšší částce stačí zaslat výboru cenovou kalkulaci ke schválení, reakce bude obratem, vzhledem k časové tísni).
 14. Výstavní výbor zajistí kartičky CAC a po skončení také odeslání potřebných hlášení ČMKU (přehled získaných titulů, zpráva o průběhu výstavy, hlášení hlavního rozhodčího, richterbook a katalog).
 15. Výstavní výbor zajistí sponzory, (nutno ale spolupracovat s výborem, sponzoři většinou chtějí podepsat smlouvy o spolupráci).
 16. Výstavní výbor vypracuje výsledky výstav za účelem aktualizace webových stránek klubu.

Existuje mnoho výhod dobrého života. Ale může drogy nám pomoci? Diflucan (flukonazol), jeden z nové skupiny triazolových protiplísňový činidel, je dostupný ve formě prášku pro přípravu perorální suspenze. Tam bylo jen několik příkladů. Mnoho lidí si myslí o Cialis. Téměř každý člověk ví alespoň něco o tom, . Otázky, jako je , odkazují na různé typy zdraví otázek. Známky sexuálních zdraví problémů u mužů patří nemožnost udržet erekci dost pro sex funkce. Běžným třída antidepresiv, které zahrnují Paxil, může rozum problémy v posteli. While Cialis je považován za dostatečně bezpečné samy o sobě, nicméně, sexuální odborníci říkají, že medicína smíchání s omamným látkám by mohlo být nebezpečné. Neberte léky out-of-datle. Vezměte je na prodejně vaší místní lékárny, která se bude nakládat z nich pro vás.

|

Schválen členskou schůzí dne 15. 11. 2014.


VOLEBNÍ ŘÁD SPOLKU


I. Obecná charakteristika:


1. Volební období funkcionářů spolku (výbor a dozorčí rada) je pětileté. Následující volby se
uskuteční při členské schůzi v tom kalendářním roce, ve kterém lhůta uplyne.


2. Volit funkcionáře spolku, a být za funkcionáře spolku voleni, mohou pouze řádní členové spolku
ode dne dovršení 18 ti let věku.


3. Členská schůze navrhne ze své základny členy do volební komise, tři členskou schůzí
schválení členové volební komise si mezi sebou zvolí předsedu volební komise.


4. Předseda, místopředseda, poradce chovu, členové výboru a členové dozorčí rady spolku se volí
samostatně.


5. Volby funkcionářů spolku jsou tajné, s výjimkou případu shody platných hlasů.


6. Při volbách se mohou použít plné moci řádných členů, kteří se nemohli osobně na členskou
schůzi dostavit. Tiskopis plné moci, který jako jediný bude možno použít, je zveřejněn a k dispozici ke
stažení na webových stránkách spolku


II. Vlastní volba:


1. Písemné návrhy se jmény kandidátů od řádných členů samostatně pro předsedu, samostatně
pro místopředsedu, samostatně pro poradce chovu, samostatně členy výboru a samostatně pro dozorčí
radu, přijímá výbor spolku do 15 dnů před konáním členské schůze písemnou formou na adresu
předsedy spolku. Každý návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta. Řádný člen může navrhnout
sám sebe. Kandidát může kandidovat pouze do jednoho orgánu spolku


2. Výbor pro jednání členské schůze v dostatečném množství zajistí hlasovací lístky s abecedním
řazením kandidátů samostatně pro volbu předsedy, místopředsedy, poradce chovu, výboru spolku
samostatně pro ozorčí radu spolku. Vždy pouze jeden hlasovací lístek pro ten který orgán spolku
obdrží řádný člen při prezentaci pro členy v zastoupení od místopředsedy spolku, nepověří li
ředseda spolku jiného člena výboru. Ten také po celou dobu členské schůze eviduje počet ydaných
vydaných las vacích lístků. Kontrolu provádí schválená tříčlenná volební komise členské schůze.


3. Členská schůze v případě potřeby doplní kandidáty do počtu, vždy jeden kandidát pro volby na
předsedu spolku, do počtu jeden kandidát pro volby na místopředsedu, do počtu jeden kandidát pro
volby na poradce chovu, do počtu šesti kandidátů pro volby do výboru spolku a do počtu tří kandidátů
pro volby do dozorčí rady spolku


4. Volby v časovém sledu podle schváleného programu členské schůze realizuje volební komise
členské schůze.


5. Hlasovací lístky jsou neplatné, neobsahují li všechna jména kandidátů, nebo je li
zakroužkováno více jmen kandidátů, než kolik má ten který orgán spolku členů.


6. Zvoleni do orgánů spolku jsou kandidáti s nejvyšším počtem platných hlasů, a to i při shodě
tohoto počtu hlasů, je li počet zvolených kandidátů do orgánů spolku totožný se stanoveným počtem
členů těchto orgánů.


7. Nastane li situace, že do orgánů spolku by bylo shodou platných hlasů zvoleno více členů, než
kolik členů má ten který orgán mít, volební komise při shodě u nejnižšího počtu těchto hlasů zjistí
veřejnou volbou, který z těchto kandidátů má největší podporu řádných členů a tím (těmi) kandidátem
(kandidáty) doplní orgán spolku.


8. Úplné výsledky voleb oznámí členské schůzi předseda volební komise, a to jmenovitě a podle
počtu získaných platných hlasů. Poté o volbě sepíše předseda volební komise zápis, který je včetně
odevzdaných volebních lístků přílohou zápisu o jednání členské schůze. Zápis musí obsahovat: datum
místo konání volební členské schůze, počet přítomných osob (i v zastoupení), čas zahájení
ukončení schůze, výsledky hlasování, jmenovitě členy volební komise a jejich podpisy.


9. V případě volební členské schůze jsou vyhlášené výsledky voleb platné okamžikem ukončení
členské schůze. Zápis z jednání schůze dokončuje komise pro přípravu usnesení a zápis členské
schůze dle Jednacího řádu spolku.


10 Po ukončení členské schůze se sejde nově zvolený výbor spolku a dozorčí rada spolku, každý
z těchto orgánů samostatně. Dozorčí rada si zvolí svého předsedu.

 


 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Smlouva KABT s ČMKJ

S platností od 1. 1. 2009 uzavírá KABT s ČMKJ smlouvu o vedení plemenné knihy a vystavování průkazů původu štěňat pro Klub Anglického Bullterriera.

Smlouva uvádí některé termíny, které je nutno dodržovat, resp. možnosti, které lze využít, proto uvádíme výtah těch nejdůležitějších bodů.

Ve smlouvě jsou uvedeny práva a povinnosti klubu, resp. jednotlivých chovatelů/majitelů vůči ČMKJ:

- předávat jednotně včas řádně (čitelně, úplně apod.) vyplněné údaje o vrhu štěňat do 28 dnů od data vrhu štěňat k přidělení zápisových čísel.

- Poradce chovu zabezpečí doporučení chovu pouze u jedinců splňujících podmínky chovnosti v ČR příp. v zahraničí, pokud se jedná o zahraniční krytí (opis PP zahraničního psa musí být dodán nejpozději s přihláškou zápisu vrhu štěňat).

- Klub zajistí zasílání podkladů k vystavování PP do 3 měsíců od data vrhu štěňat.

- Součástí přihlášky vrhu je krycí list a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP psa včetně dokladu o chovnosti. Podkladem pro zápis do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu. Za platnost přihlášky vrhu odpovídá chovatelský klub. Při prvním vrhu feny musí chovatel zaslat jednotě k přihlášce zápisu vrhu štěňat fotokopii chovatelské stanice, originál PP feny a má-li tento i přílohu, tuto rovněž připojit.

- Zasílat včas získaná nová ocenění z výstav (tj. buď fotokopie diplomu „šampion“) , příp. fotokopie PP psa/feny k doplnění databáze chovných jedinců.

Práva a povinnosti ČMKJ:

ČMKJ je povinna vykonávat následující služby a úkony:

- zápis importu – provádí se při předem objednané návštěvě na místě na počkání, nebo do 10 pracovních dnů po doručení PP psa/feny

- vystavení přílohy PP na základě požadavku chovatele (písemný, telefonický, elektronický) obratem

- potvrzení PP (CHOVNÝ PES – CHOVNÁ FENA) - provádí se při předem objednané návštěvě na místě na počkání, nebo do 5 pracovních dnů po doručení přihlášky k zápisu vrhu štěňat.

- Vystavení přepisu a duplikátu PP v případě, kdy dojde k poškození, znehodnocení či ztrátě originálního PP.

Přepis - provádí se při předem objednané návštěvě na místě na počkání, nebo do 10 pracovních dnů po doručení PP psa/feny

Duplikát se vystavuje do 10 pracovních dnů od uplynutí čekací doby od zveřejnění žádosti o vydání duplikátu PP v kynologických mediích (webové stránky ČMKJ, časopisy Pes přítel člověka a Myslivost.

- Pro vyhotovení přepisu PP v případě jeho zničení je nezbytné předložit jednotně poškozený znehodnocený PP.

- Pro vyhotovení duplikátu PP, t. zn. V případě jeho ztráty, si vyžádá vlastník předepsaný tiskopis sloužící k tomuto účelu.

- Zpracování přihlášky k zápisu vrhu štěňat - provádí se při předem objednané návštěvě na místě na počkání, nebo do 5 pracovních dnů po doručení přihlášky k zápisu vrhu štěňat.

- Bezplatné vedení číselné řady

- V případech, kdy vrh bude čipován, přidělí plemenná kniha pouze čísla zápisu. V případech, kdy vrh nebude čipován, přidělí plemenná kniha číslo zápisu, které je zároveň tetovacím číslem štěněte. Přidělení čísel zápisu se provádí: při předem objednané návštěvě na místě na počkání, nebo do 5 pracovních dnů po doručení přihlášky k zápisu vrhu štěňat.

- Vedení plemenné knihy, tj. zapisování a doplňování údajů do databáze plemenné knihy o získaných nových oceněních (fotokopie diplomů získaných ze šampionátů, případně z PP jedinců) se provádí zdarma na základě podkladů zaslaných chovateli.

Ceny služeb plemenné knihy členům:

Vydání PP 300,- Z toho klubu 75,-

Chovnost psa/feny 150,-

Příloha PP 50,-

Zápis importu / zahraniční krytí 300,-

Přepis PP 450,-

Vystavení duplikátu PP 600,-

Přidělení čísel zápisu 50,- (50,- Kč za vrh)

Po dobu 5 let je ceny možno změnit pouze se souhlasem obou stran.

|

ke stažení zde: Smlouva o pronájmu feny

Dle platného Zápisního řádu ČMKU ze dne 1. 1. 2013 je nutno dle bodu V./13. v případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu doložit plemenné knize smlouvu, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně poskytnout v kopii příslušnému pracovišti plemenné knihy a chovatelskému klubu příslušného plemene.

Smlouva o pronájmu feny je převzatá univerzální smlouva, používána řadu let v chovatelských klubech ČMKU - ČMKJ, vytvořena podle požadavků ČMKU Zápisního řádu.

Po úpravě ve spolupráci s paní Šestákovou z ČMKJ ve věci odesílání lhůty na ČMKJ chovatelem byla vložena na web ke stažení pro použití členům klubu.

Smlouva o poskytování chovatelského servisu nečlenovi KABT

uzavřená mezi

Nečlenem:

jméno, příjmení………………………………………………………………………………….

kontaktní adresa včetně PSČ:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

telefon:

email:

a

Klubem Anglického Bull Terriera

Nečlen

1/ prohlašuje,

že se seznámil s řády a směrnicemi ČMKU, týkajících se chovu a veřejného vystoupení zvířat v platném znění na stránkách www.cmku.cz,

zejména:

a Organizačním řádem KABT v platném znění na stránkách (www.bulterierclub.com) a zavazuje se je plně dodržovat.

2/ žádá o poskytování chovatelského servisu (vystavení krycího listu pro vlastní fenu, uchovnění a zařazení do seznamu krycích psů vlastního psa), pro fenu nebo psa plemene anglického bulteriera standardní velikosti s platným průkazem původu a přiděleným číslem zápisu plemenné knihy ČMKJ.

3/ může žádat o vystavení krycího listu na krytí feny, pouze tak, aby porod po krytí na podkladě tohoto krycího listu neproběhl v kalendářním roce, kdy tato fena již porodila a následně odchovala štěňata (lhostejno zda s PP nebo bez).

4/ je povinen na žádost poradce chovu, resp. výboru KABT, umožnit kontrolu vrhu včetně odběru vzorků pro určení rodičů štěňat.

KABT

1/ se zavazuje k poskytování uvedeného servisu (vystavení krycího listu pro vlastní fenu, uchovnění a zařazení do seznamu krycích psů vlastního psa) za předpokladů splnění všech náležitostí nečlenem.

2/ si vyhrazuje právo při závažném porušení povinností nečlena od smlouvy odstoupit bez jakékoliv náhrady, případně i požadovat od plemenné knihy nevydání průkazů původu.

Poplatky za služby

1/ jsou uvedeny v příloze smlouvy a jsou splatné předem – žádost o jednotlivou službu musí být doložena potvrzením o zaplacení.

Platnost smlouvy, krycích listů a zápisu do seznamu krycích psů

1/ Smlouva se uzavírá na období 1 kalendářního roku – to znamená, že končí nejpozději 31. 12. toho roku, na který byla uzavřena.

2/ Platnost krycích listů na kterých je uvedena fena nebo pes nečlena končí nejpozději současně s platností smlouvy. Stejně tak i pes bude uveden na seznamu = bude ho možno psát na krycí list pouze do konce příslušného roku. Je-li krycí list vystaven například na podkladě smlouvy na rok 2009 a nedojde-li do 31. 12. 2009 ke krytí, je nutné uzavřít novou smlouvu a vystavit nový krycí list!

3/ Smlouva nabývá platnosti zaplacením příslušného poplatku a doručením potvrzení o platbě + vyplněného formuláře smlouvy místopředsedkyni – matrikářce na adresu:

Petra FIŠEROVÁ

Tyršova 119

387 11 Katovice

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4/ Potvrzení o platbě za uzavření smlouvy si uschovejte – slouží i jako potvrzení o uzavření smlouvy.

datum a podpis podpis nečlena:

Příloha 1

Ceník služeb:

platby provádějte na účet: 157469587/0600

uveďte i příslušný variabilní symbol:

služba

cena

Variabilní symbol

Uzavření smlouvy

500,-

550

Vystavení krycího listu

500,-

110

Uvedení v seznamu krycích psů

500,-

660

Potvrzení chovnosti v PP psa nebo feny, vystavení PP, exportní PP, přiznání šampionátů a další zápisy do PP provádí plemenná kniha, resp. ČMKU a účtuje podle svých ceníků.

Účast na popisných svodech a výstavách pořádaných KABT není vázána na členství nebo smlouvu, zvýhodněné poplatky jsou určeny pouze členům klubu.

SMLOUVA KE STAŽENÍ ZDE: smlouva_neclenovi_kabt.doc

Kategorie:

DOHODA  S  KCHMPP


 

|

Organizační řád KABT

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Řád slouží řízení a kontrole chovu plemene bulteriér a miniaturní bulteriér v působnosti chovatelského klubu KABT.
 2. Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 3. Řád nenahrazuje Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a ostatní řády a Směrnice ČMKU.
 4. Uvedenými zákony, řády a směrnicemi, stejně tak i tímto organizačním řádem jsou členové klubu povinni se řídit.

II. CHOVNÍ JEDINCI

Bulteriér:

 1. Čistokrevní jedinci s platným průkazem původu, vystaveným nebo registrovaným plemennou knihou ČMKU a splňující podmínky stanovené klubem KABT.
 2. Podmínky pro zařazení do chovu:
 • Platné členství majitele v KABT, resp. smlouva mezi KABT a majitelem psa/feny o poskytování služeb nečlenovi (IX A).
 • Platný průkaz původu vystavený plemennou nebo registrovaný plemennou knihou ČMKU – psi i feny.
 • Absolvování chovného svodu ve věku nejméně 9 měsíců - psi i feny.
 • Nejméně 2 výstavy vyššího typu (výstava s možností udělení CAC) na území ČR s oceněním výborný ve věku od 9 měsíců a to od dvou různých rozhodčích – pes
 • Nejméně 2 výstavy vyššího typu (výstava s možností udělení CAC) na území ČR s oceněním velmi dobrá ve věku od 9 měsíců a to od dvou různých rozhodčích – fena

Pro psy a feny, kteří již absolvovali svod se závěrem chovný - chovná dle původních předpisů, platí předchozí ustanovení, a to 1 výstava vyššího typu na území ČR s oceněním výborný ve věku od 9 měsíců - pes a 1 výstava oblastní s oceněním výborný nebo 1 výstava vyššího typu s oceněním nejhůře velmi dobrý na území ČR ve věku od 9 měsíců - fena

Miniaturní bulteriér:

 1. Čistokrevní jedinci s platným průkazem původu, vystaveným nebo registrovaným plemennou knihou ČMKU a splňující podmínky stanovené klubem KABT.
 2. Podmínky pro zařazení do chovu:
 • Platné členství majitele v KABT, resp. smlouva mezi KABT a majitelem psa/feny o poskytování služeb nečlenovi (IX A).
 • Platný průkaz původu vystavený plemennou nebo registrovaný plemennou knihou ČMKU – psi i feny.
 • Absolvování chovného svodu ve věku nejméně 9 měsíců se závěrem, že pes / fena nemá vadu vylučující z chovu (viz. Bonitační karta) – psi i feny.
 • Nejméně 1 výstava vyššího typu (výstava s možností udělení CAC) na území ČR s oceněním výborný ve věku od 9 měsíců – pes
 • Nejméně 1 výstava oblastní s oceněním výborný nebo 1 výstava vyššího typu s oceněním nejhůře velmi dobrý na území ČR ve věku od 9 měsíců – fena

Miniaturní bulteriér:

 • Lze chovat pouze pod jedním klubem.
 • Pes i fena chovní pod KCHMPP je chovný i u KABT.
 • Pes i fena importovaní z členských zemí FCI a jsou chovní, tak splňují podmínky chovnosti i u nás. Je pouze povinnost zúčastnit se svodu a doložit vyšetření na PLL. Nejedná se o jedince českého původu.
 • Povinné vyšetření na luxaci čočky.

3. Administrativní postup pro uchovnění:

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

a) Pes: Po splnění podmínek zašle majitel psa poradci chovu:

- originál PP + jeho oboustrannou kopii

- kopii výstavních posudků

- kopii svodové karty

- fotografii psa

Na podkladě těchto dokladů potvrdí plemenná kniha chovnost do PP.

b) Fena: Po splnění podmínek zašle majitel feny poradci chovu:

- originál PP + jeho oboustrannou kopii

- kopii výstavních posudků

- kopii svodové karty

- fotografii

Na podkladě těchto dokladů potvrdí plemenná kniha chovnost do PP.

Bude-li k uvedeným dokladům přiložena Žádost o vystavení krycího listu, bude feně současně vystaven krycí list

4. V závažných případech může být rozhodnutím členské schůze chovnost psa nebo feny zrušena.

III. POPISNÝ SVOD

Bulteriér:

 1. Na popisném svodu jsou posuzováni psi a feny starší 9 měsíců, funkce svodu je popisná.
 2. Komisi tvoří rozhodčí s aprobací na plemeno, schválený na schůzi klubu a poradce chovu.
 3. Pes/fena je popisován/a dle bonitační karty, která tvoří přílohu chovatelského řádu a ve které jsou přesně specifikovány nedostatky.
 4. Termíny konání chovného svodu jsou zveřejňovány s dostatečným předstihem ve zpravodaji KABT a na internetových stránkách klubu.
 5. Hodnocení postavení špičáků a řezáků na popisných svodech.

Hodnocení špičáků:

A - špičáky dolní čelisti jsou korektně postaveny vůči špičákům horní čelisti - přednost

B - špičáky dolní čelisti se opírají o sliznici horní čelisti - nedostatek

C - špičáky dolní čelisti jsou píchnuty mezi zuby horní čelisti - nedostatek

D - špičáky dolní čelisti jsou píchnuty do patra horní čelisti - nedostatek

K této změně byl schválen dodatek o vzájemném krytí jedinců a to:

Chovný jedinec A může být pářen partnerem A, B, C,D - dle výběru chovných jedinců.

Chovný jedinec B může být pářen partnerem A, B - dle výběru chovných jedinců.

Chovný jedinec C a D může být pářen partnerem A - dle výběru chovných jedinců.

Hodnocení řezáků:

A - skus nůžkový - přednost

B - skus klešťový - nedostatek

C - skus nepravidelný (maximálně 2 řezáky) - nedostatek

D - předkus, podkus - nedostatek

K této změně byl schválen dodatek o vzájemném krytí jedinců a to:

Chovný jedinec A může být pářen partnerem A, B, C,D - dle výběru chovných jedinců.

Chovný jedinec B, C, D může být pářen partnerem A - dle výběru chovných jedinců.

Miniaturní bulteriér:

 1. Na popisném svodu jsou posuzováni psi a feny starší 9 měsíců.
 2. Komisi tvoří rozhodčí s aprobací na plemeno, schválený na schůzi klubu a poradce chovu.
 3. Pes/fena je popisován/a dle bonitační karty, která tvoří přílohu chovatelského řádu a ve které jsou přesně specifikovány vady vylučující jedince z chovu.
 4. Termíny konání chovného svodu jsou zveřejňovány s dostatečným předstihem ve zpravodaji KABT a na internetových stránkách klubu.
 5. Hodnocení postavení špičáků a řezáků na popisných svodech (v platnosti od 15. 9. 2007).

Hodnocení špičáků:

A) špičáky dolní čelisti jsou korektně postaveny vůči špičákům horní čelisti - přednost

B) špičáky dolní čelisti se opírají o sliznici horní čelisti - nedostatek, který však nevylučuje z chovu

C) špičáky dolní čelisti jsou píchnuty mezi zuby horní čelisti - nedostatek, který však nevylučuje z chovu

D) špičáky dolní čelisti jsou píchnuty do patra horní čelisti - vada vylučující z chovu

K této změně byl schválen dodatek o vzájemném krytí jedinců a to:

Chovný jedinec A může být pářen partnerem A, B, C - dle výběru chovných jedinců.

Chovný jedinec B může být pářen partnerem A, B - dle výběru chovných jedinců.

Chovný jedinec C a D může být pářen partnerem A - dle výběru chovných jedinců.

Hodnocení řezáků:

A) skus nůžkový - přednost

B) skus klešťový - nedostatek, který však nevylučuje z chovu

C) skus nepravidelný (maximálně 2 řezáky) - nedostatek, který však nevylučuje z chovu

D) předkus - nedostatek, který však nevylučuje z chovu

E) podkus - vada vylučující z chovu

K této změně byl schválen dodatek o vzájemném krytí jedinců a to:

Chovný jedinec A může být pářen partnerem A, B, C - dle výběru chovných jedinců.

Chovný jedinec B, C, D může být pářen partnerem A - dle výběru chovných jedinců.

Miniaturní bulteriér: lze udělit výjimku na bod 5 D) postavení špičáků po doložení testů: PLL certifikát - CLEAR, Dopler - s doporučením „VHODNÝ DO CHOVU“, ledviny - do hodnoty 0,3; patela - 0/0, BAER - slyší vpravo i vlevo

IV. KRYTÍ

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 1. Pes i fena mohou být použiti v chovu od dosažení věku 15 měsíců, pes bez horní věkové hranice, fena smí být kryta naposled v den, kdy dosáhne věku 8 let. Ve věku nad 8 let smí být fena nakryta již pouze 1x a to s předchozím souhlasem poradce chovu a za předpokladu, že žádost je doložena doporučením veterinárního lékaře, že případné zabřeznutí neznamená nadměrné zdravotní riziko pro fenu i štěňata.
 2. Může být kryta pouze fena, které byl vystaven krycí list.
 3. Ke krytí může být použit pouze pes, který splnil podmínky chovnosti a je uveden v krycím listě.
 4. Pes smí krýt pouze jednu fenu v jednom kalendářním dni, fena smí být během jednoho cyklu kryta pouze jedním psem.
 5. Nelze použít blízkou příbuzenskou plemenitbu (otec x dcera, syn x matka, praví sourozenci byť z různých vrhů). Při vzdálenější příbuzenské plemenitbě (polosourozenci) se doporučuje rozvážit, zda není riziko zvyšování výskytu dědičných vad. K žádosti o krycí list musí být připojeno zdůvodnění, proč bylo zvoleno toto spojení. U obou jedinců musí být doložené vyšetření srdce a ledvin.
 6. Umělá inseminace může být provedena pouze v případě, že pes i fena měli dříve potomstvo přirozeným způsobem. Umělou inseminaci může provádět pouze osoba odborně způsobilá dle zákona č. 154/ 2000 a 166/ 1999 a musí toto potvrdit v krycím listu.
 7. Originál krycího listu (část A+B) s uvedeným jménem a číslem psa, daty krytí a podpisy obou majitelů zašle majitel feny do 10 dní po posledním krytí poradci chovu.

V. ZAHRANIČNÍ KRYTÍ

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 1. Majitel psa, který kryje fenu zahraničního majitele, je povinen si ověřit, že fena splňuje podmínky chovnosti v zemi, kde je registrovaná. Současně je povinen bezplatně poskytnout kopie všech dokladů o chovnosti psa.
 2. Při krytí zahraničním psem je majitel feny povinen dokladovat majiteli psa chovnost své feny a ke krycímu listu přiložit kopie dokladů potvrzujících chovnost psa.

VI. KRYCÍ LIST

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 1. O vystavení krycího listu žádá majitel feny nejméně 2 měsíce před předpokládaným krytím – formulář „Žádost o vystavení krycího listu“.
 2. Poplatek za vystavení krycího listu se platí předem a kopie dokladu o zaplacení musí být přiložena k „Žádosti o vystavení krycího listu“.
 3. Krycího psa si může navrhnout majitel feny, nebo požádá o doporučení poradce chovu.
 4. Ve výjimečných případech může s předchozím souhlasem poradce chovu krycího psa změnit.
 5. Na krycím listě nemůže být uveden pes, který není uvedený v seznamu chovných psů. Na krycím listě musí být uveden pouze chovný jedinec.
 6. Krycí list má platnost 12 měsíců od data vystavení.
 7. Krycí list je rozdělen na části:
 • část A+B: vrací se poradci chovu do 10 dní po krytí
 • část C+D: odesílá se po narození štěňat spolu s hlášením vrhu na plemennou knihu Českomoravské kynologické jednoty, v případě nezabřeznutí feny se odesílá do 75 dní po nakrytí feny zpět poradci chovu
 • část E: obdrží majitel krycího psa při krytí jako doklad o provedeném krytí

8. Další krycí list může být pro fenu vystaven až po vrácení předcházejícího a zaplacení poplatků za jeho vystavení.

VII. AKTUALIZOVANÝ SEZNAM CHOVNÝCH PSŮ

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 1. Seznam je průběžně aktualizován na webových stránkách klubu, každoročně vydáván v prvním zpravodaji, připravovaném po termínu, kdy mají být matrikáři zaslány registrační listy a zaplaceny členské poplatky. V dalších číslech zpravodaje budou uváděny pouze změny.
 2. Na seznam je pes zapsán po přiznání chovnosti. V dalším kalendářním roce je na seznamu uveden pouze do termínu vrácení registračních listů – není-li na registračním listě majitele uveden, je jméno psa vymazáno a nemůže být použit v chovu. Na seznam bude dopsán a jeho použití v chovu umožněno až po jeho nahlášení.
 3. Majitel psa může bez udání důvodů požádat o vymazání psa ze seznamu, a tím jeho vyřazení z chovu. V tomto případě bude pes do seznamu na žádost majitele opět zařazen.
 4. Při krytí psem neuvedeným v seznamu nelze požadovat pro štěňata PP.

VIII. VRH

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 1. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je fenu nutno umístit jinam, musí být o této skutečnosti uvědomen poradce chovu.
 2. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici dle posouzení veterinárního lékaře. Utrácení zvířat v chovech v případě slabosti, nevyléčitelné nemoci, těžkého poranění, genetické nebo vrozené vady, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete včetně regulace počtu štěňat smí provádět pouze veterinární lékař.
 3. O narození štěňat je chovatel povinen podat v určeném čase písemnou zprávu poradci chovu a držiteli psa, která obsahuje:
 • základní identifikační údaje - datum krytí a vrhu
 • počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat
 • pohlaví
 • barvy štěňat
 • zda štěňata jsou ponechána matce nebo předána kojné feně, v tom případě i adresu držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných

4. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dní. Štěňata (vrh) musí být v době odběru označena tetováním nebo čipem.

5. Maximální počet vrhů je 3 během dvou následujících kalendářních roků, přičemž tento třetí vrh je povolen pouze v případě, že při jednom z předcházejících vrhů byla všechna štěňata mrtvě narozena nebo uhynula před nahlášením vrhu.

6. Kontrola vrhu chovatelem je provázena bezprostředně po porodu.

7. V případě, že celý vrh je při narození zdravotně v pořádku, uvede tuto skutečnost při hlášení vrhu chovatel na druhou stranu tiskopisu „Zpráva o hlášení vrhu“ a odešle poradci chovu. Vyskytnou-li se zdravotní problémy, nález zdokumentuje na druhou stranu tohoto tiskopisu veterinární lékař.

8. Bude-li vysloveno a předáno neanonymní podezření, že chovatel nevytváří feně a štěňatům dostatečně kvalitní životní podmínky, je tento chovatel povinen umožnit kontrolu vrhu, provedenou 2 členy klubu. V případě, že tato kontrola shledá podmínky za splňující normy, náklady spojené s kontrolou hradí navrhovatel. Budou-li však shledány podmínky za nedostačující či v rozporu náklady spojené s kontrolou hradí chovatel, z tohoto pak budou vyvozeny kárná opatření nejen v rámci klubu, výsledky budou zveřejněny v klubovém zpravodaji a na klubových www stránkách. V případě, že návrh podá nečlen, bude požadováno složení kauce. Kontrola vrhu bude ohlášená a provedená v nejbližším možném termínu.

9. Testy DNA pro potvrzení dat uvedených v průkazu původu nařídí výbor KABT resp. poradce chovu:

A) má-li poradce chovu podezření, že uvedený původ neodpovídá skutečnosti

B) je-li vznesen neanonymní podnět, že uvedený původ neodpovídá skutečnosti

V obou případech stanoví klub veterinárního lékaře, který provede odběry vzorků a laboratoř, která provede vyšetření. Náklady hradí klub. V případě, že deklarované rodičovství nebude potvrzeno, uhradí klubu veškeré náklady chovatel – tímto se nevylučují další sankce (vyloučení z klubu, nevystavení PP, další postih dle zákona).

V případě, že rodičovství je potvrzeno, hradí náklady kontroly podle bodu A) klub, podle bodu B) navrhovatel. Je-li navrhovatel nečlen klubu, bude před nařízením vyšetření požadováno složení kauce.

IX. ZÁPISY ŠTĚŇAT DO PLEMENNÉ KNIHY

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 1. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je přihláška vrhu.
 2. Součástí přihlášky vrhu je část C+D krycího listu a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP včetně dokladu o chovnosti.
 3. Vrh musí být hlášen k zápisu celý najednou nejpozději do 28 dnů stáří štěňat. Přihláška vrhu musí být odeslána Plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.
 4. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou.
 5. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici nesmí opakovat.
 6. Štěňata se zapisují do Plemenné knihy té země, kde má chovatel trvalé bydliště.

IX A. smlouva mezi KABT a majitelem psa/feny o poskytování služeb nečlenovi

 1. Smlouva může být uzavřena pouze vždy na jeden kalendářní rok.
 2. Nečlen je povinen dodržovat veškeré normativy FCI, ČMKU a KABT, k čemuž se musí ve smlouvě zavázat.
 3. Platnost krycích listů (datum krytí), na kterých je uveden pes nebo fena nečlena, končí nejpozději 31. prosince roku, na který byla smlouva uzavřena. V případě nevyužití krycího listu a prodloužení smlouvy je nutné vystavení nového krycího listu.
 4. Krycí pes v majetku nečlena může být používán v chovu, splnil-li podmínky chovnosti, majitel má uzavřenou platnou smlouvu s klubem a pes je za poplatek uveden v seznamu krycích psů.
 5. KABT si vyhrazuje právo účtovat nečlenům za služby poplatky odlišné od zvýhodněných poplatků, určených členům.
 6. Inzerce na internetových stránkách klubu je určena pouze pro členy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu KABT vyplývající z řádu ČMKU se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje kárnému řízení, pokutě, případně vyloučení z KABT.

Podle rozhodnutí členské schůze ze dne 14/10/06 zpracováno a schváleno výborem KABT 08/12/06

Upraveno podle rozhodnutí členské schůze ze dne 15/09/07 a výborové schůze ze dne 09/02/08

Upraveno podle rozhodnutí výborové a členské schůze KABT 25/10/08

Upraveno dle rozhodnutí členské schůze dne 11. 9. 2011 a výborové schůze ze dne 10. 11. 2011

Upraveno dle rozhodnutí členské schůze ze dne 15. 9.2012.