KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA zastřešující MINIATURNÍHO BULL TERRIERA

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

Organizační řád KABT

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Řád slouží řízení a kontrole chovu plemene bulteriér a miniaturní bulteriér v působnosti chovatelského klubu KABT.
 2. Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 3. Řád nenahrazuje Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a ostatní řády a Směrnice ČMKU.
 4. Uvedenými zákony, řády a směrnicemi, stejně tak i tímto organizačním řádem jsou členové klubu povinni se řídit.

II. CHOVNÍ JEDINCI

Bulteriér:

 1. Čistokrevní jedinci s platným průkazem původu, vystaveným nebo registrovaným plemennou knihou ČMKU a splňující podmínky stanovené klubem KABT.
 2. Podmínky pro zařazení do chovu:
    • Platné členství majitele v KABT, resp. smlouva mezi KABT a majitelem psa/feny o poskytování služeb nečlenovi (IX A).
    • Platný průkaz původu vystavený plemennou nebo registrovaný plemennou knihou ČMKU – psi i feny.
    • Absolvování chovného svodu ve věku nejméně 9 měsíců - psi i feny.
    • Nejméně 2 výstavy vyššího typu (výstava s možností udělení CAC) na území ČR s oceněním výborný ve věku od 9 měsíců a to od dvou různých rozhodčích – pes
    • Nejméně 2 výstavy vyššího typu (výstava s možností udělení CAC) na území ČR s oceněním velmi dobrá ve věku od 9 měsíců a to od dvou různých rozhodčích – fena

Pro psy a feny, kteří již absolvovali svod se závěrem chovný - chovná dle původních předpisů, platí předchozí ustanovení, a to 1 výstava vyššího typu na území ČR s oceněním výborný ve věku od 9 měsíců - pes a 1 výstava oblastní s oceněním výborný nebo 1 výstava vyššího typu s oceněním nejhůře velmi dobrý na území ČR ve věku od 9 měsíců - fena

Miniaturní bulteriér:

 1. Čistokrevní jedinci s platným průkazem původu, vystaveným nebo registrovaným plemennou knihou ČMKU a splňující podmínky stanovené klubem KABT.
 2. Podmínky pro zařazení do chovu:
    • Platné členství majitele v KABT, resp. smlouva mezi KABT a majitelem psa/feny o poskytování služeb nečlenovi (IX A).
    • Platný průkaz původu vystavený plemennou nebo registrovaný plemennou knihou ČMKU – psi i feny.
    • Absolvování chovného svodu ve věku nejméně 9 měsíců se závěrem, že pes / fena nemá vadu vylučující z chovu (viz. Bonitační karta) – psi i feny.
    • Nejméně 1 výstava vyššího typu (výstava s možností udělení CAC) na území ČR s oceněním výborný ve věku od 9 měsíců – pes
    • Nejméně 1 výstava oblastní s oceněním výborný nebo 1 výstava vyššího typu s oceněním nejhůře velmi dobrý na území ČR ve věku od 9 měsíců – fena

Miniaturní bulteriér:

 • Lze chovat pouze pod jedním klubem.
 • Pes i fena chovní pod KCHMPP je chovný i u KABT.
 • Pes i fena importovaní z členských zemí FCI a jsou chovní, tak splňují podmínky chovnosti i u nás. Je pouze povinnost zúčastnit se svodu a doložit vyšetření na PLL. Nejedná se o jedince českého původu.
 • Povinné vyšetření na luxaci čočky.

3. Administrativní postup pro uchovnění:

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

a) Pes: Po splnění podmínek zašle majitel psa poradci chovu:

- originál PP + jeho oboustrannou kopii

- kopii výstavních posudků

- kopii svodové karty

- fotografii psa

Na podkladě těchto dokladů potvrdí plemenná kniha chovnost do PP.

b) Fena: Po splnění podmínek zašle majitel feny poradci chovu:

- originál PP + jeho oboustrannou kopii

- kopii výstavních posudků

- kopii svodové karty

- fotografii

Na podkladě těchto dokladů potvrdí plemenná kniha chovnost do PP.

Bude-li k uvedeným dokladům přiložena Žádost o vystavení krycího listu, bude feně současně vystaven krycí list

4. V závažných případech může být rozhodnutím členské schůze chovnost psa nebo feny zrušena.

III. POPISNÝ SVOD

Bulteriér:

 1. Na popisném svodu jsou posuzováni psi a feny starší 9 měsíců, funkce svodu je popisná.
 2. Komisi tvoří rozhodčí s aprobací na plemeno, schválený na schůzi klubu a poradce chovu.
 3. Pes/fena je popisován/a dle bonitační karty, která tvoří přílohu chovatelského řádu a ve které jsou přesně specifikovány nedostatky.
 4. Termíny konání chovného svodu jsou zveřejňovány s dostatečným předstihem ve zpravodaji KABT a na internetových stránkách klubu.
 5. Hodnocení postavení špičáků a řezáků na popisných svodech.

Hodnocení špičáků:

A - špičáky dolní čelisti jsou korektně postaveny vůči špičákům horní čelisti - přednost

B - špičáky dolní čelisti se opírají o sliznici horní čelisti - nedostatek

C - špičáky dolní čelisti jsou píchnuty mezi zuby horní čelisti - nedostatek

D - špičáky dolní čelisti jsou píchnuty do patra horní čelisti - nedostatek

K této změně byl schválen dodatek o vzájemném krytí jedinců a to:

Chovný jedinec A může být pářen partnerem A, B, C,D - dle výběru chovných jedinců.

Chovný jedinec B může být pářen partnerem A, B - dle výběru chovných jedinců.

Chovný jedinec C a D může být pářen partnerem A - dle výběru chovných jedinců.

Hodnocení řezáků:

A - skus nůžkový - přednost

B - skus klešťový - nedostatek

C - skus nepravidelný (maximálně 2 řezáky) - nedostatek

D - předkus, podkus - nedostatek

K této změně byl schválen dodatek o vzájemném krytí jedinců a to:

Chovný jedinec A může být pářen partnerem A, B, C,D - dle výběru chovných jedinců.

Chovný jedinec B, C, D může být pářen partnerem A - dle výběru chovných jedinců.

Miniaturní bulteriér:

 1. Na popisném svodu jsou posuzováni psi a feny starší 9 měsíců.
 2. Komisi tvoří rozhodčí s aprobací na plemeno, schválený na schůzi klubu a poradce chovu.
 3. Pes/fena je popisován/a dle bonitační karty, která tvoří přílohu chovatelského řádu a ve které jsou přesně specifikovány vady vylučující jedince z chovu.
 4. Termíny konání chovného svodu jsou zveřejňovány s dostatečným předstihem ve zpravodaji KABT a na internetových stránkách klubu.
 5. Hodnocení postavení špičáků a řezáků na popisných svodech (v platnosti od 15. 9. 2007).

Hodnocení špičáků:

A) špičáky dolní čelisti jsou korektně postaveny vůči špičákům horní čelisti - přednost

B) špičáky dolní čelisti se opírají o sliznici horní čelisti - nedostatek, který však nevylučuje z chovu

C) špičáky dolní čelisti jsou píchnuty mezi zuby horní čelisti - nedostatek, který však nevylučuje z chovu

D) špičáky dolní čelisti jsou píchnuty do patra horní čelisti - vada vylučující z chovu

K této změně byl schválen dodatek o vzájemném krytí jedinců a to:

Chovný jedinec A může být pářen partnerem A, B, C - dle výběru chovných jedinců.

Chovný jedinec B může být pářen partnerem A, B - dle výběru chovných jedinců.

Chovný jedinec C a D může být pářen partnerem A - dle výběru chovných jedinců.

Hodnocení řezáků:

A) skus nůžkový - přednost

B) skus klešťový - nedostatek, který však nevylučuje z chovu

C) skus nepravidelný (maximálně 2 řezáky) - nedostatek, který však nevylučuje z chovu

D) předkus - nedostatek, který však nevylučuje z chovu

E) podkus - vada vylučující z chovu

K této změně byl schválen dodatek o vzájemném krytí jedinců a to:

Chovný jedinec A může být pářen partnerem A, B, C - dle výběru chovných jedinců.

Chovný jedinec B, C, D může být pářen partnerem A - dle výběru chovných jedinců.

Miniaturní bulteriér: lze udělit výjimku na bod 5 D) postavení špičáků po doložení testů: PLL certifikát - CLEAR, Dopler - s doporučením „VHODNÝ DO CHOVU“, ledviny - do hodnoty 0,3; patela - 0/0, BAER - slyší vpravo i vlevo

IV. KRYTÍ

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 1. Pes i fena mohou být použiti v chovu od dosažení věku 15 měsíců, pes bez horní věkové hranice, fena smí být kryta naposled v den, kdy dosáhne věku 8 let. Ve věku nad 8 let smí být fena nakryta již pouze 1x a to s předchozím souhlasem poradce chovu a za předpokladu, že žádost je doložena doporučením veterinárního lékaře, že případné zabřeznutí neznamená nadměrné zdravotní riziko pro fenu i štěňata.
 2. Může být kryta pouze fena, které byl vystaven krycí list.
 3. Ke krytí může být použit pouze pes, který splnil podmínky chovnosti a je uveden v krycím listě.
 4. Pes smí krýt pouze jednu fenu v jednom kalendářním dni, fena smí být během jednoho cyklu kryta pouze jedním psem.
 5. Nelze použít blízkou příbuzenskou plemenitbu (otec x dcera, syn x matka, praví sourozenci byť z různých vrhů). Při vzdálenější příbuzenské plemenitbě (polosourozenci) se doporučuje rozvážit, zda není riziko zvyšování výskytu dědičných vad. K žádosti o krycí list musí být připojeno zdůvodnění, proč bylo zvoleno toto spojení. U obou jedinců musí být doložené vyšetření srdce a ledvin.
 6. Umělá inseminace může být provedena pouze v případě, že pes i fena měli dříve potomstvo přirozeným způsobem. Umělou inseminaci může provádět pouze osoba odborně způsobilá dle zákona č. 154/ 2000 a 166/ 1999 a musí toto potvrdit v krycím listu.
 7. Originál krycího listu (část A+B) s uvedeným jménem a číslem psa, daty krytí a podpisy obou majitelů zašle majitel feny do 10 dní po posledním krytí poradci chovu.

V. ZAHRANIČNÍ KRYTÍ

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 1. Majitel psa, který kryje fenu zahraničního majitele, je povinen si ověřit, že fena splňuje podmínky chovnosti v zemi, kde je registrovaná. Současně je povinen bezplatně poskytnout kopie všech dokladů o chovnosti psa.
 2. Při krytí zahraničním psem je majitel feny povinen dokladovat majiteli psa chovnost své feny a ke krycímu listu přiložit kopie dokladů potvrzujících chovnost psa.

VI. KRYCÍ LIST

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 1. O vystavení krycího listu žádá majitel feny nejméně 2 měsíce před předpokládaným krytím – formulář „Žádost o vystavení krycího listu“.
 2. Poplatek za vystavení krycího listu se platí předem a kopie dokladu o zaplacení musí být přiložena k „Žádosti o vystavení krycího listu“.
 3. Krycího psa si může navrhnout majitel feny, nebo požádá o doporučení poradce chovu.
 4. Ve výjimečných případech může s předchozím souhlasem poradce chovu krycího psa změnit.
 5. Na krycím listě nemůže být uveden pes, který není uvedený v seznamu chovných psů. Na krycím listě musí být uveden pouze chovný jedinec.
 6. Krycí list má platnost 12 měsíců od data vystavení.
 7. Krycí list je rozdělen na části:
   • část A+B: vrací se poradci chovu do 10 dní po krytí
   • část C+D: odesílá se po narození štěňat spolu s hlášením vrhu na plemennou knihu Českomoravské kynologické jednoty, v případě nezabřeznutí feny se odesílá do 75 dní po nakrytí feny zpět poradci chovu
   • část E: obdrží majitel krycího psa při krytí jako doklad o provedeném krytí

8. Další krycí list může být pro fenu vystaven až po vrácení předcházejícího a zaplacení poplatků za jeho vystavení.

VII. AKTUALIZOVANÝ SEZNAM CHOVNÝCH PSŮ

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 1. Seznam je průběžně aktualizován na webových stránkách klubu, každoročně vydáván v prvním zpravodaji, připravovaném po termínu, kdy mají být matrikáři zaslány registrační listy a zaplaceny členské poplatky. V dalších číslech zpravodaje budou uváděny pouze změny.
 2. Na seznam je pes zapsán po přiznání chovnosti. V dalším kalendářním roce je na seznamu uveden pouze do termínu vrácení registračních listů – není-li na registračním listě majitele uveden, je jméno psa vymazáno a nemůže být použit v chovu. Na seznam bude dopsán a jeho použití v chovu umožněno až po jeho nahlášení.
 3. Majitel psa může bez udání důvodů požádat o vymazání psa ze seznamu, a tím jeho vyřazení z chovu. V tomto případě bude pes do seznamu na žádost majitele opět zařazen.
 4. Při krytí psem neuvedeným v seznamu nelze požadovat pro štěňata PP.

VIII. VRH

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 1. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je fenu nutno umístit jinam, musí být o této skutečnosti uvědomen poradce chovu.
 2. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici dle posouzení veterinárního lékaře. Utrácení zvířat v chovech v případě slabosti, nevyléčitelné nemoci, těžkého poranění, genetické nebo vrozené vady, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete včetně regulace počtu štěňat smí provádět pouze veterinární lékař.
 3. O narození štěňat je chovatel povinen podat v určeném čase písemnou zprávu poradci chovu a držiteli psa, která obsahuje:
 • základní identifikační údaje - datum krytí a vrhu
 • počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat
 • pohlaví
 • barvy štěňat
 • zda štěňata jsou ponechána matce nebo předána kojné feně, v tom případě i adresu držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných

4. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dní. Štěňata (vrh) musí být v době odběru označena tetováním nebo čipem.

5. Maximální počet vrhů je 3 během dvou následujících kalendářních roků, přičemž tento třetí vrh je povolen pouze v případě, že při jednom z předcházejících vrhů byla všechna štěňata mrtvě narozena nebo uhynula před nahlášením vrhu.

6. Kontrola vrhu chovatelem je provázena bezprostředně po porodu.

7. V případě, že celý vrh je při narození zdravotně v pořádku, uvede tuto skutečnost při hlášení vrhu chovatel na druhou stranu tiskopisu „Zpráva o hlášení vrhu“ a odešle poradci chovu. Vyskytnou-li se zdravotní problémy, nález zdokumentuje na druhou stranu tohoto tiskopisu veterinární lékař.

8. Bude-li vysloveno a předáno neanonymní podezření, že chovatel nevytváří feně a štěňatům dostatečně kvalitní životní podmínky, je tento chovatel povinen umožnit kontrolu vrhu, provedenou 2 členy klubu. V případě, že tato kontrola shledá podmínky za splňující normy, náklady spojené s kontrolou hradí navrhovatel. Budou-li však shledány podmínky za nedostačující či v rozporu náklady spojené s kontrolou hradí chovatel, z tohoto pak budou vyvozeny kárná opatření nejen v rámci klubu, výsledky budou zveřejněny v klubovém zpravodaji a na klubových www stránkách. V případě, že návrh podá nečlen, bude požadováno složení kauce. Kontrola vrhu bude ohlášená a provedená v nejbližším možném termínu.

9. Testy DNA pro potvrzení dat uvedených v průkazu původu nařídí výbor KABT resp. poradce chovu:

A) má-li poradce chovu podezření, že uvedený původ neodpovídá skutečnosti

B) je-li vznesen neanonymní podnět, že uvedený původ neodpovídá skutečnosti

V obou případech stanoví klub veterinárního lékaře, který provede odběry vzorků a laboratoř, která provede vyšetření. Náklady hradí klub. V případě, že deklarované rodičovství nebude potvrzeno, uhradí klubu veškeré náklady chovatel – tímto se nevylučují další sankce (vyloučení z klubu, nevystavení PP, další postih dle zákona).

V případě, že rodičovství je potvrzeno, hradí náklady kontroly podle bodu A) klub, podle bodu B) navrhovatel. Je-li navrhovatel nečlen klubu, bude před nařízením vyšetření požadováno složení kauce.

IX. ZÁPISY ŠTĚŇAT DO PLEMENNÉ KNIHY

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 1. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je přihláška vrhu.
 2. Součástí přihlášky vrhu je část C+D krycího listu a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP včetně dokladu o chovnosti.
 3. Vrh musí být hlášen k zápisu celý najednou nejpozději do 28 dnů stáří štěňat. Přihláška vrhu musí být odeslána Plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.
 4. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou.
 5. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici nesmí opakovat.
 6. Štěňata se zapisují do Plemenné knihy té země, kde má chovatel trvalé bydliště.

IX A. smlouva mezi KABT a majitelem psa/feny o poskytování služeb nečlenovi

 1. Smlouva může být uzavřena pouze vždy na jeden kalendářní rok.
 2. Nečlen je povinen dodržovat veškeré normativy FCI, ČMKU a KABT, k čemuž se musí ve smlouvě zavázat.
 3. Platnost krycích listů (datum krytí), na kterých je uveden pes nebo fena nečlena, končí nejpozději 31. prosince roku, na který byla smlouva uzavřena. V případě nevyužití krycího listu a prodloužení smlouvy je nutné vystavení nového krycího listu.
 4. Krycí pes v majetku nečlena může být používán v chovu, splnil-li podmínky chovnosti, majitel má uzavřenou platnou smlouvu s klubem a pes je za poplatek uveden v seznamu krycích psů.
 5. KABT si vyhrazuje právo účtovat nečlenům za služby poplatky odlišné od zvýhodněných poplatků, určených členům.
 6. Inzerce na internetových stránkách klubu je určena pouze pro členy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu KABT vyplývající z řádu ČMKU se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje kárnému řízení, pokutě, případně vyloučení z KABT.

Podle rozhodnutí členské schůze ze dne 14/10/06 zpracováno a schváleno výborem KABT 08/12/06

Upraveno podle rozhodnutí členské schůze ze dne 15/09/07 a výborové schůze ze dne 09/02/08

Upraveno podle rozhodnutí výborové a členské schůze KABT 25/10/08

Upraveno dle rozhodnutí členské schůze dne 11. 9. 2011 a výborové schůze ze dne 10. 11. 2011

Upraveno dle rozhodnutí členské schůze ze dne 15. 9.2012.