Návrhy na ČLSCH 2021

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

 
 
 

2023

 
 
1/2023 ze dne 24.7.2023

Návrh na změnu článku 6.7.2. Organizačního řádu, který nově bude znít:

6.7.2. Ultrazvukové vyšetření srdce metodou Doppler musí být pro účely uchovnění jedince učiněno nejdříve v patnácti (15) měsících věku jedince.

Platnost: od 1. 1. 2024

Odůvodnění:

Touto změnou dojde ke sjednocení podmínek minimálního věku pro toto vyšetření u obou plemen.  

Návrh na změnu článku 6.5.2. Organizačního řádu, který nově bude znít:

6.5.2. Sonografické vyšetření ledvin platné pro uchovnění jedince musí být učiněno nejdříve v patnácti (15) měsících věku jedince.

Platnost: od 1. 1. 2024

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že většina majitelů nechává vyšetřit ledviny společně se srdcem a podmínkou uchovnění je věk 15 měsíců, navrhuji posunout i minimální věk pro vyšetření ledvin u obou plemen.

Řežábková Radka

 

 

2/2023 ze dne 24.7.2023

Výbor navrhuje změnu článku 7.1.1., který nově bude znít takto:

7.1.1. Výbor je kolektivním statutárním a výkonným orgánem KABT, který řídí činnost KABT a skládá se z minimálně 5, maximálně 9 členů. Výbor je složen z

 a) předsedy výboru,
 b) místopředsedy výboru,
 c) ostatních členů výboru.
 

V této souvislosti je nutná též změna článku 5.3.7. Stanov, který nově bude znít takto:

„5.3.7. Klesl-li v průběhu funkčního období počet členů voleného orgánu pod polovinu nebo pod minimální stanovený počet pro daný volený orgán KABT, jsou zbývající členové daného voleného orgánu povinni svolat mimořádnou členskou schůzi do třiceti dnů ode dne, kdy došlo k poklesu členů voleného orgánu; jinak může svolat mimořádnou volební členskou schůzi na náklady KABT kterýkoli člen KABT s výjimkou člena-juniora."
 

Odůvodnění navržené změny:

KABT byl dopisem ze dne 22. 12. 2022 upozorněn Městským soudem v Praze, že stanovy jsou v části, kde je počet členů výboru uveden rozmezím 5 až 9, neurčité. "Soud vyšel přitom z právního závěru, který  je vyjádřen v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 2. 2022, sp. zn. 6 Cmo 260/2021...Připuštění počtu členů minimálním počtem, rozpětím či stanovením maximálního počtu pak zakládá nemožnost stanovit, z jakého počtu členů se vychází při stanovení usnášeníschopnosti tohoto orgánu pro účely hlasování... Soud proto poukazuje na skutečnost, že z tohoto pohledu je bezodkladně nezbytné, aby byla upravena příslušná část stanov."

 

Výbor informoval Městský soud, že změnu stanov musí odsouhlasit členská schůze, která se obvykle koná při podzimní výstavě v září a že tato změna stanov bude navržena a projednána při nejbližším zasedání členské schůze. Soud vzal sdělení KABT na vědomí a řízení ukončil.

Na základě výzvy soudu výbor KABT navrhuje výše uvedenou změnu stanov.

Výbor KABT

 

 

3/2023 ze dne 24.7.2023

Výbor navrhuje změnu článku 3.6.1. Stanov, který nově bude znít takto:

„3.6.1. Členství v KABT zaniká vždy k 31. prosince daného kalendářního roku.“

V souvislosti s touto změnou Stanov je nutné upravit též znění článku 1.3.1. a 1.3.3. a 1.4.1. Platebního řádu, a to takto:

„1.3.1. Stávající člen hradí členský příspěvek na další kalendářní rok vždy v období od 1. prosince do 31. prosince. “

„1.3.3. vypustit

„1.4.1.Výše členského příspěvku pro zájemce o členství činí dle druhu členství:

a) 500,- Kč pro řádného člena, který zašle přihlášku do KABT a zaplatí členský příspěvek nejpozději do 31. ledna,

b) 800,- Kč pro řádného člena, který zašle přihlášku do KABT a/nebo platí členský příspěvek po 31. lednu

c) 800,- Kč pro člena nováčka

d) 100,- Kč pro člena juniora

Odůvodnění:

Vždy platilo, že členství je vázáno na kalendářní rok. Pouze levnější členský příspěvek bylo možné hradit do konce ledna následujícího roku. V tomto smyslu navrhujeme upravit stanovy a související platební řád.

Výbor obdržel od členky na konci roku 2022 dotaz, „proč již na začátku prosince byli vymazáni její psi ze seznamu chovných v genealogii, s tím že má zaplacené členství na celý rok 2022 a na následující rok má právo zaplatit členský příspěvek až do konce ledna 2023“ a že „přihlášku a platbu samozřejmě může provést už v prosinci předchozího roku, ale na základě svého svobodného rozhodnutí a časových možností a ne na základě toho, že jí klub vymazal začátkem prosince chovné jedince a nutí ji v rozporu s platnými Stanovami hradit poplatek na nadcházející rok už začátkem prosince stávajícího roku“.

Důvody výbor zveřejnil na webu KABT:

upoz.png

Ono „nucení hradit členský příspěvek již v prosinci“ je tedy odůvodněno zajištěním kontinuity vystavování krycích listů na přelomu roků.

Výbor si je vědom toho, že momentálně je zde dvouměsíční přechodné období (od prosince do konce ledna), kdy majitel psa sice je členem, ale má svého chovného jedince ze seznamu chovných jedinců v genealogii již smazaného. Abychom toto přechodné období zkrátili na jeden měsíc, navrhujeme změnu stanov v bodě 3.6.1. týkající se zániku členství a změnu splatnosti pro stávající členy v bodě 1.3.1. Platebního řádu.

Výbor KABT 

 

 

4/2023 ze dne 9.8.2023

Klubový šampion

Navrhuji úpravu v bodování :

Změna :
Třída mladých - Cajc - 10 b.
- V2 - 5 b.

Třída - Mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů - CAC - 10 b.
- r.CAC - 5 b.

Třída veteráni - V1 - 10 b.
- V2 - 5 b.

U bodu - 1.2.2. - převod bodů z umístění, pokud jedinec už má uznaný titul.

J. Fuková

 

 

5/2023 ze dne 19.8.2023

Úprava chovných podmínek :

A) pro chovnost plný počet řezáků 6/6 (pro obě plemena)

B) vylučující z chovu - zálomek na ocasu
(případný úraz ocasu působící jako zálomek - doložení RTG a veterinární zprávou) (pro obě plemena)

Jana Fuková


2022

 

1/2022 ze dne 1.11.2021

Certifikáty zdraví I. i II. - kromě testu UPC, mohl být použit a uznán i test SDMA. Majitelé si mohou vybrat jaký test použijí.

Děkuji J.Fuková

 

2/2022 ze dne 6.1.2022

Stažen navrhovatelem!

 

3/2022 ze dne 30.1.2022

Vážení, navrhuji, aby bylo povinné dopplerovské vyšetření srdce u BT ve věku od 15-ti měsíců,pouzeu akreditovaných veterinárních lékařů od KABT.

Sabina Seinerová

 

4/2022 zze dne 22.2.2022

Výbor schválil a předkládá ČLSCH k řešení o možnosti oslovení několika nezávislých auditorských firem, ze kterých bude na ČLSCH vybrána ta nejideálnější k provedení finančního auditu KABT. 

 

5/2022  ze dne 5.8.2022

  • Na výborové schůzi byly připraveny návrhy klubových dokumentů (Stanovy, Jednací řád a Platební řád). Tyto dokumenty budou předloženy ke schválení na ČLSCH.

           Návrh Stanov (doplněno o připomínky členů)  Jednací řád    Platební řád   Důvodová zpráva

           Pozměňovací návrh k předloženým vnitřním předpisům (NOVÉ)

  • Dále bude zapracován návrh na změnu způsobu platby při KV a SV a to hlavně u zahraničních vystavovatelů, kdy bude akceptována platba pouze převodem na účet klubu anebo platbou přes PayPal. K tomuto účelu bude zřízena bankovní platební karta. Svod se bude také hradit předem, převodem na účet.
  • Bude dán návrh na ČLSCH na zpoplatnění všech krycích listů a zároveň na zrušení expresních KL. Výše poplatku bude určena na ČLSCH.
 
6/2022 ze dne 11.8.2022
 

Dobrý den,

a)Návrh na úpravu chovných podmínek MBT – feny

Navrhuji změnu pro uchovnění fen MBT v bodu povinné výstavy

Nyní mají podmínu 1x VD na výstavě vyššího typu (výstava se zadáváním CAC)

Navrhuji změnu na:

3x VD – z toho 2x z MVP od dvou různých rozhodčích
a nebo
1x V z MVP

pořádaných na území ČR

 

b)Návrh na změnu hlasovacího práva VIP 3+

Navrhuji toto omezení hlasování změnit na

1x vrh BT nebo MBT (pod KABT nebo KCHMPP/ MBT)
nebo
aktuálně chovný (registrovaný) pes

 

c)Návrh na plné otevření genealogie

Navrhuji, aby byly plně otevřené a přístupné karty BT i MBT v genealogii.

Jako jedinou možnost o skrytí informací týkající se GPRS, vidím jméno, adresu a kontakt na majitele.

Navrhuji rozdělené hlasování o BT a MBT

 

d)Návrh na posunutí věkové hranice popisného svodu

Navrhuji posunout věkovou hranici pro popisný svod, a to od 12 měsíců věku.

9 měsíční zvíře vnímám, jako nedodělané, jak exteriérově, tak co se týče skusu a špičáků. A u MBT výšky. Svodové kódy jsou pak zavádějící.

Navrhuji rozdělené hlasování pro BT a MBT

 

e)Návrh na změnu TOP BULL

navrhuji aby konečné výsledky ovlivňující pořadí ze soutěže TOP bull byli zprůměrované.
A to počet bodů / počet výstav

Nyní je to spíše soutěž KDO OBJEDE VÍCE VÝSTAV.

 

Marie Kořínková Vyšatová

 

7/2022 ze dne 18.8.2022

Dobrý den,

zasílám návrhy na členskou schůzi.

1) Hlasování prostřednictvím plných mocí

Navrhuji, aby hlasovat prostřednictvím PM mohla ta osoba, která je členem klubu nepřetržitě alespoň 2 roky. (V případě schválení nových stanov jde o řádného a čestného člena, návrh tedy není třeba řešit.)

 2) Hlasování o podmínkách chovu v KABT

Navrhuji, aby o podmínkách chovu hlasovali ti členové, kteří aktuálně chovají v ČR a pod KABT (ne pod jinou organizací ani v jiném státě i přes to, že jinak splňují podmínku 3+ vrhů).

Děkuji, s pozdravem,

Radka Šuma Kozlová

 

8/2022 ze dne 2.9.2022

Návrh na ČLSCH 17. 9. 2022
Navrhuji zrušit expresní KL a všechny KL zpoplatnit jednotnou částkou dle schválení členské schůze (viz návrh Platebního řádu). Řežábková

 

9/2022 ze dne 3.9.2022

Dobrý den, předkládám členské základně návrh o vyhlašování Sportovce roku.
Hodně majitelů s svými bulíky sportuje a věnuje se výcviku, zůčastňuje se závodů a zkoušek.
Dle mého názoru je to skvělá prezentace plemene.
Klub vyhlašuje výstavně nejůspěšnější jedince a myslím, že i bulíci co sportují a věnují se sportovní kynologii si zaslouží podporu a ocenění.
Pokud by členská základna souhlasila s vyhlašováním Sportovce roku, zpracuji tabulku hodnocení a vezmu si na starosti veškerou agendu s tímto spojenou.
Barbora Hurtová

 

10/2022 ze dne 3.9.2022

Dobrý den, předkládám členské základně návrh o uznávání zahraničních výstav při bodování do soutěže TOP bulteriér KABT.V současné době se započítávají pouze výstavy z ČR, ale majitelé se zúčastňují i zahraničních výstav. Úspěchy ze zahraničních výstav by měly menší bodovou hodnotu než výstavy v ČR
Barbora Hurtová

 

11/2022 ze dne 25.9.2022

Dobrý den,


Navrhuji následující: 
1. Změnu pro uchovnění psa/feny - rozšířit povinné zdravotní vyšetření o:
a) vyšetření srdce Doppler (pouze u akreditovaného veterináře, kterého doporučuje KABT na svých webových stránkách)
b) vyšetření patelly (do chovu by mohl být zařazen jedinec s nálezem 0/0 - 1/1)
c) UPC/SDMA  
d) LAD test
 
2. Sjednotit věk pro zdravotní vyšetření (návrh od 12.měsíců nebo od 15.měsíců)
 
3. Změna ohledně krytí feny
a) Fena může být použita v chovu po dosažení věku 2 let. 
b) Snížit horní věkovou hranici použití feny v chovu a to na věk 7 let.
c) Fena smí být kryta naposledy v den, kdy dosáhne věku 7 let. Ve věku nad 7let smí být fena kryta již pouze 1x a to s předchozím souhlasem poradce chovu a za předpokladu, že žádost je doložena doporučením veterinárního lékaře včetně vyšetření srdce  (Doppler od akreditovaného veterináře) a UPC/SDMA testem.
 
4. Členský poplatek  jednotný pro nové i stávající členy.
 
 
S pozdravem 
MDDr. Věra Jirásek Selingerová
 

2021

 
1/2021
Datum: 11. 8. 2021 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2021
 
Vzhledem k udržení finanční schopnosti klubu navrhuji, aby majitelé i všichni spolumajitelé v době uchovňováníní, a to jak psů tak fen, měli povinnost být členy klubu nebo mít sepsanou smlouvu s klubem. Klubové slevy na poplatcích budou akceptovány pouze v případech, kdy všichni spoluvlastníci budou členi klubu.
 
MVDr. Markéta Pacltová
 
 
2/2021
Datum: 17. 8. 2021 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2021 - Zařazení výstav do TOP BULL pro MBT

Ráda bych navrhla zařazení výstav pořádaných KCHMPP do TOP BULLa.

Jedná se o výstavy přístupné pouze pro MBT, nicméně plemeno MBT a BT si v soutěži TOP BULL nijak nekonkurují a tedy by nemělo být překážkou, že plemeno MBT bude mít více přístupných výstav.

Jak se budou úspěchy z těchto výstav bodovat, nechám na dohodě (otevřené diskuzi) členské základny při projednávání tohoto bodu.

Děkuji

M.K.Vyšatová

3/2021
Datum: 17. 8. 2021 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2021 - pravidlo VIP 3+

Ráda bych upravila pravidlo pro hlasování o chovných podmínkách. Nyní mohou o chovných podmínkách rozhodovat (hlasovat) pouze chovatelé, kteří mají odchováno 3 a více vrhů. Nicméně mi přijde nespravedlivé, aby lidé, kteří vlastní pouze chovného psa, neměli právo se přičinit hlasováním o chovných podmínkách, které ovlivní i samce.

Navrhuji tedy, aby majitelé chovných psů (psů kteří jsou aktuálně vedeni v klubu jako chovní), měli hlasovací právo ve věci chovných podmínek. Minimálně takových, které se týkají a nějak ovlivňují chovné samce.

Děkuji

M.K.Vyšatová

 

4/2021
Datum: 17. 8. 2021 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2021 - Krytí fen 8 let +

Ráda bych podala k projednání situace, kdy v rámci platnosti KL fena přesáhne věk 8 let. Tuto situaci bych ráda viděla ošetřenou v OŘ a to buď

A) aby v OŘ řádu bylo jasně formulováno, že majitel feny která dosáhne věku 8 let a má platný KL dodal vyjádření veterináře a znovupožádal PCH o schválení

Nebo

B) platnost KL ukončil věk 8 let

 

Děkuji

M.K.Vyšatová

 

5/2021
Datum: 17. 8. 2021 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2021 - OŘ bod V.Zahraniční krytí

1. Majitel psa, který kryje fenu zahraničního majitele, je povinen si ověřit, že fena splňuje podmínky chovnosti v zemi, kde je registrovaná.

Tato podmínka zdá se mi býti značně nesplnitelná. Ani v rámci ČR, u klubu KCHMPP nejsme schopni získat informace o jejich chovných jedincích. Navíc si myslím, že za vrh zodpovídá především majitel feny.

Jako majitel krycího psa, nemám detektivní vlastnosti, a mnohdy ani jazykové, abych oslovovala zahraniční kluby a ověřovala si co mají za chovné podmínky a zda je konkrétní fena splňuje. Asi můžeme argumentovat, že si stačí od majitele vyžádat nějaké potvrzení o chovnosti. Ale jak víme papír a především photo shop snese vše.

Proto navrhuji toto nařízení pro majitele krycích psů zrušit.

Děkuji

M.K.Vyšatová

 

6/2021
Datum: 26. 8. 2021 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2021 - Zavedení titulů Klubový šampion, Klubový junior šampion a Klubový veteran šampion.

Dobrý den,
navrhuji zavedení titulů Klubový šampion, Klubový junior šampion a Klubový veteran šampion.

Na stránkách klubu jsem dohledala existenci schválení podmínek pro udělení Klubového šampiona z roku 2002. Nevím jestli se podle těchto podmínek ještě titul uděluje, ale ráda bych ho upravila.

KABT již má soutěž TOP bulteriér KABT ta se, ale týká vždy jedné výstavní sezóny.
Splnění podmínek k udělení Klubového šampiona by se netýkalo pouze jedné výstavní sezóny a titul by tak dle mého názoru byl náročnější na získání a měl jistou prestiž.

Předkládám proto tento návrh členské základně k projednání.

 

Klubový junior šampion

Titul Klubový junior šampion se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsání v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů klubu KABT v době získávání i přiznání titulu.
Udělení titulu je podmíněno získáním dvou titulů CAJC a jednoho CAC na výstavách pořádaných KABT do věku 24 měsíců.
Pokud pes/fena bude podmínky pro přiznání titulu splňovat, majitel toto doloží (kopie výstavního posudku, čekatelských kartiček) KABT. Následně mu bude titul přiznán a obdrží diplom.
Titul se zapisuje do průkazu původu, ale neopravňuje ke vstupu do třídy šampionů nebo vítězů.
Noví KJŠ budou vyhlašování při vyhlašování TOP Bulla.
Titul nelze udělovat zpětně.
Řád pro udělování titulu Klubový junior šampion nabývá platnosti do výstavní sezony r. 2022

Klubový šampion

Titul Klubový šampion se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsání v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů klubu KABT v době získávání i přiznání titulu.
Udělení titulu je podmíněno získáním 3x CAC na výstavách pořádaných KABT.
Pokud pes/fena bude podmínky pro přiznání titulu splňovat, majitel toto doloží (kopie výstavního posudku, čekatelských kartiček) KABT. Následně mu bude titul přiznán a obdrží diplom.
Titul se zapisuje do průkazu původu, ale neopravňuje ke vstupu do třídy šampionů nebo vítězů.
Noví KŠ budou vyhlašování při vyhlašování TOP Bulla.
Titul nelze udělovat zpětně.
Řád pro udělování titulu Klubový junior šampion nabývá platnosti do výstavní sezony r. 2022

Klubový veteran šampion

Titul Klubový veteran šampion se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsání v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů klubu KABT v době získávání i přiznání titulu.
Udělení titulu Klubový veteran šampion je podmíněno získáním tří ocenění Výborný 1 na výstavách pořádaných KABT.
Pokud pes/fena bude podmínky pro přiznání titulu splňovat, majitel toto doloží (kopie výstavního posudku, čekatelských kartiček) KABT. Následně mu bude titul přiznán a obdrží diplom.
Titul se zapisuje do průkazu původu, ale neopravňuje ke vstupu do třídy šampionů nebo vítězů.
Noví KVŠ budou vyhlašování při vyhlašování TOP Bulla.
Titul nelze udělovat zpětně.
Řád pro udělování titulu Klubový veteran šampion nabývá platnosti od výstavní sezony r. 2022

Doplnění k návrhu Klubový šampion

Klubový šampion

Titul Klubový šampion se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsání v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů klubu KABT v době získávání i přiznání titulu.Udělení titulu je podmíněno získáním 3x CAC na výstavách pořádaných KABT.2x může být CAC z třídy pracovní.Pokud pes/fena bude podmínky pro přiznání titulu splňovat, majitel toto doloží (kopie výstavního posudku, čekatelských kartiček) KABT. Následně mu bude titul přiznán a obdrží diplom.Titul se zapisuje do průkazu původu, ale neopravňuje ke vstupu do třídy šampionů nebo vítězů.Noví KŠ budou vyhlašováni při vyhlašování TOP Bulla.Titul nelze udělovat zpětně.Řád pro udělování titulu Klubový junior šampion nabývá platnosti do výstavní sezony r. 2022

Klubový veteran šampionTitul Klubový veteran šampion se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsání v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů klubu KABT v době získávání i přiznání titulu.Udělení titulu Klubový veteran šampion je podmíněno získáním tří ocenění Výborný 1 ve třídě veteránů na výstavách pořádaných KABT.Pokud pes/fena bude podmínky pro přiznání titulu splňovat, majitel toto doloží (kopie výstavního posudku, čekatelských kartiček) KABT. Následně mu bude titul přiznán a obdrží diplom.

Titul se zapisuje do průkazu původu, ale neopravňuje ke vstupu do třídy šampionů nebo vítězů.

Noví KVŠ budou vyhlašování při vyhlašování TOP Bulla.

Titul nelze udělovat zpětně.

Řád pro udělování titulu Klubový veteran šampion nabývá platnosti od výstavní sezony r. 2022

Děkuji
Barbora Hurtová

 

7/2021
Datum: 26. 8. 2021 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2021 - čestné členství

Navrhuji rozšířit Čestné členy o MVDr .Petra Daňka CSc. a pí. Petru Fišerovou.
Oba byli dlouholetí členové klubu, funkcionáři a KABT obětovali mnoho let života.
Čest jejich památce!

Děkuji

Vendula Hradecká

 

8/2021
Datum: 26. 8. 2021 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2021 - 
 
Dobrý den,
navrhuji, aby členúm výboru a dozorčí rady bylo automaticky uznáváno členství po celé jejich volební období.
 
Děkuji
 
Radek Hradecký

 

9/2021
Datum: 26. 8. 2021 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2021 - dva návrhy
 
1. navrhuji, aby se se zrušila povinnost, kdy při krytí musí být jeden z páru LAD clear. Vzhledem k tomu, že nikde v okolních státech tato povinnost neexistuje, mají naši chovatelé, kteří mají carrier fenu, problém najít psa s testem clear. Pokud se narodí LAD štěně, nikdy nezasáhne do chovu, proto bych toto riziko nechala jen na rozhodnutí chovatelů.
2. navrhuji, aby členové Výboru KABT a Dozorčí rady KABT mohli hlasovat o podmínkách chovnosti.
 
Děkuji
Radka Řežábková
 
 
10/2021
Datum: 26. 8. 2021 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2021 - Návrh na zvýšení poplatků
 

1. Návrh na zvýšení výstavních poplatků
Vzhledem k narůstajícím nákladům při pořádání výstav (pronájmy areálů ,ceny pro vystavovatele, náklady spojené s rozhodčími - cestovní náhrady, ubytování, atd ) navrhuji zvýšit stávající poplatky následovně .
První uzávěrka / Druhá uzávěrka
člen / nečlen člen / nečlen
800,- / 1100. 900,- / 1200,-
Druhý pes
750,- / 1050,- 850,- / 1150,-
Štěňata
350,- / 450,- 400,- / 500,-

Zahraniční vystavovatelé
První uz. - 44€. Druhá uz. - 48€
Druhý pes - 40€. - 43€
Štěňata - 17€. - 22€

Soutěž dítě a pes 100,-

2. Návrh na Člsch o zvýšení členského poplatku.

Navrhuji zvýšení členského poplatku o 100kč ze 400 na 500 pro stávající členy klubu . A pro nové členy z 500 na 1000kč.

 

Děkuji

Vlstimil Erla

 
11/2021
Datum: 28. 8. 2021 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2021 - Výška u MBT        STAŽENO NAVRHOVATELKOU
Navrhuji, aby pro MBT byla stanovena maximální výška pro jedince použité v chovu na 38 cm.Každý pes použitý v chovu musí mít stanovenu kohoutkovou výšku. Plemeno je miniaturní a domnívám se, že pokud standard říká 35,5 cm, je maximální výška dostatečně benevolentní. Chováme miniaturu a vzhledem ke standardům by mělo být na první pohled zřejmé, o koho se jedná. Zároveň bychom sjednotili chovné podmínky s KCHMPP, kde toto pravidlo platí již od roku 2018.

MVDr. Markéta Pacltová
 
 
12/2021
Datum: 29. 8. 2021 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2021 - Výška u MBT      STAŽENO NAVRHOVATELKOU

Podávám návrh, pokud bude schváleno omezení výšky pro miniaturní bulteriéry z důvodu, že je to

uznáno v KCHMPP - navrhuji dodržení standardního skusu a špičáků.

Jitka Zezulová

 

13/2021
Datum: 29. 8. 2021 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2021 - Příspěvek na nákup invalidniho vozíku
 
Navrhuji, aby KABT přispěl na nákup invalidniho elekrického vozíku pro pí. Zuzanu Zrníkovou a to částkou 5000Kč.
 
Děkuji
 
Vendula Hradecká
 
 
14/2021
Datum: 29. 8. 2021 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2021 - 
 

Vážení,

navrhuji, aby členské schůze byly pořádány v samostatný den, mimo termín výstavy pořádané klubem z toho důvodu, aby bylo více času na celou schůzi. Dále navrhuji, aby místo bylo vždy ve středu republiky, aby dostupnost byla pro všechny přiměřená.

Kateřina Šotolová

 

15/2021
Datum: 29. 8. 2021 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2021 - zasílání zdravotních testů
 

Vážení,

navrhuji, aby zdravotní testy povinné i nepovinné nemusely být dodávány poradkyni chovu v originále v papírové podobě, ale pouze elektronickou poštou. Poradkyně chovu bude moct namátkově testy kontrolovat u daných veterinárních lékařů.

Kateřina Šotolová

 

 

2020

1/2020
Datum: 14. 8. 2020 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2020

 
Vzhledem ke stoupajícím dohadům kvality zdraví u MBT navrhuji aby každý jedinec měl povinnost podstoupit USG a doppler srdce u akreditovaného veterináře včetně USG vyšetření ledvin-tvar stav kůry a dřeně ledvin, velikost a USG vyšetření ledvin na PKD a protokol o vyšetření bude přikládán k žádosti o uchovnění se závěrem veterináře vhodný do chovu.Ti chovatelé, kteří nejsou ochotni u svého jedince provést DNA vyšetření na LAD a PLL mohou spojit pouze jedince s tímto vyšetřením, které je negativní na obě nemoci.
U standardních bulteriérů bude povoleno krytí nevyšetřených jedinců na LAD pouze s jedinci s negativním DNA vyšetřením.

MVDr. Markéta Pacltová
 
 
2/2020
Datum: 29.8.2020
Předmět: Návrh na ČLSCH 2020
 
 
  • Navrhuji, aby se zrušily certifikáty zdraví, tyto měly sloužit k motivaci lidí k protestování české chovné základny. V době , kdy už testuje každý, certifikáty tuto funkci ztratily. Dále se mi nelíbí, že certifikátem klub jakoby ručí za zdraví daného jedince. Vydávání certifikátu byť i na základě veterinárních zpráv mi přijde při neznalosti  psa nevhodné. Stále častěji se vyskytují případy, kdy má pes vícero vyšetření jak na srdce, tak na ledviny, ale protože nakonec se majitel dopracuje k uspokojivé zprávě, pes může mít certifikát zdraví.
  • Další návrh se týká krycích listů. Navrhuji, aby byly KL opět zpoplatněny. Chovatelům se posílají ozdobné desky - kus na každé narozené štěně, s deskami jsou spojené náklady ať už tisku, tak poměrně drahé poštovné. Někteří chovatelé jsou schopni poztrácet KL a na náklady klubu si opakovaně žádat o další.
  Zuzana Kopačková
 
 
 
3/2020
Datum: 3.9.2020
Předmět: Návrh na ČLSCH 2020

Změna Vzorníku barev
Opakovaně navrhuji změnit způsob zapisování barev u českých bulteriérů.
Nepodařilo se mi najít jinou zemi, která by znala a zapisovala barvu „trikolor s bílými znaky“. Taková barva totiž neexistuje. Označení „trikolor“ je totéž co „černý s pálením a bílými znaky“ - označuje tříbarevného jedince, takže bílá barva je již v tomto názvu obsažena.
Dotazovala jsem se anglických rozhodčích, jak se označuje trikolorní pes bez (nebo s minimem) bílých znaků. Tato barva je v zemi původu - a nejen tam - nazývána „trikolor solid“.
Snažíme se co nejvíc sjednotit s Angličany, přebíráme jejich pohled na plemeno. Domnívám se, že je nesmysl, abychom si vytvářeli vlastní specifické názvy pro již zažité pojmy. Navrhuju, abychom přejali i označování barev - tedy „trikolor“ a „trikolor solid“ - a zrušili chybné, jinde neexistující označení „trikolor s bílými znaky“.

Lucie Žákovská

 

 

4/2020
Datum: 4.9.2020
Předmět: Návrh na ČLSCH 2020
 
Ahoj,
všiml jsem si, že stanovy klubu jsou v žalostném stavu, plné nesrovnalostí a prázdných ustanovení. Chtěl bych proto do schůze tyto stanovy (pouze formálně, nikoliv obsahově) přepracovat do srozumitelné formy. Pokud to stihnu, rád bych se podíval i na řád organizační a jednací. Chtěl bych to proto navrhnout k projednání na schůzi.
 
Adam Kopačka
 
 
 
5/2020
Datum: 5.9.2020
Předmět: Návrh na ČLSCH 2020
 

Navrhuji změnu počtu členů výboru KABT z 9 členů na 5 členů, jak tomu bývalo dříve. V takto vysokém počtu 9 členů jsme mezi kluby naprostou výjimkou. Je obvyklé, že výbory pracují v počtu 5ti členů. Zbytečně se nám tímto navyšují výdaje za členy výboru, když pro chod klubu je počet pěti lidí naprosto dostačující. Snížením těchto výdajů zůstane k dispozici více peněz například na zahraniční rozhodčí nebo dárky pro vystavovatele a jednání výboru v menším počtu členů bude pružnější.
ŽÁDÁM PROJEDNAT TENTO NÁVRH PŘED VOLEBNÍ SCHŮZÍ, PROTOŽE JINAK POSTRÁDÁ SMYSL.
 
Kateřina Šaldová
 
 
 
6/2020
Datum: 5.9.2020
Předmět: Návrh na ČLSCH 2020
 
Vzhledem k tomu, že ČMKU umožňuje přestup mezi kluby chovající stejné plemeno jednou za rok, z pozice klubu navrhuji aby tato lhůta byla prodloužena v KABT na 3 roky. S tím, že chovatel může uchovńovat své jedince pouze v klubu, pod kterým chová.

MVDr. Markéta Pacltová
 
 
7/2020
Datum: 5.9.2020
Předmět: Návrh na ČLSCH 2020
 
Vzhledem k tomu, že jsou letos volby do výboru a dozorčí rady a členové klubu evidentně nemají zájem se jakkoli aktivně zapojit do práce v těchto orgánech klubu,navrhuji, v rámci jejich motivace, osvobození od placení členských příspěvků pro členy výboru a dozorčí rady.
 
Hradecký Radek
 
 
 
8/2020
Datum: 10.9.2020
Předmět: Návrh na ČLSCH 2020

 

Jelikož nežijeme v době kamenné, dlouho jsem přemýšlela, jak by bylo možné využít technologie ku prospěchu klubu. Nejen, že by se mohlo tímto vyjádřit více členů, ale mohlo by odpadnout zápasení s plnými mocemi a podobným zbytečným papírováním.

Užší členové výboru tuto metodu určitě znají, v případě internetové schůze též hlasují online.

Navrhuji, aby do budoucna (např. příští schůzi) byla otevřena možnost hlasování k návrhům i online.

Buď formou nalogování (pokud je možnost profilů na klubových stránkách) nebo email/facebook/skype.

  • Hlasování by probíhalo samozřejmě online – čili by online-přítomní měli být v určitém časovém úseku schopni odeslat své hlasy.
  • Hlasování by mělo probíhat jmenovitě, aby se předešlo dohadům
  • V případě návrhů určených pro VIP 3+ by odpadly též dohady kdo má nárok na započtení hlasu a kdo ne.

Pokud by hlasování probíhalo formou emailu, vizualizace by mohla vypadat např:

Do budoucna je možné vytvoření tabulky, do které by mohl každý zadat hlas…

Online hlasování ze dne: 00.00.2020 umožněné v čase 12:30 – 14:00

Návrh č.1 – Název návrhu ze dne 1.2.2020

Jméno hlasujícího

Pro návrh/Proti návrhu/ zdržení se hlasování

 Návrh č.2 – Název návrhu ze dne 25.4.2020

Jméno hlasujícího

Pro návrh/Proti návrhu/ zdržení se hlasování

Návrh č.3 – Název návrhu – návrh přednesený na schůzi dne 19.9.2020

Jméno hlasujícího

Pro návrh/Proti návrhu/ zdržení se hlasování

Doufám, že je vysvětlení návrhu takto dostačující a věřím, že by do budoucna mohla zlepšit celkovou komunikaci v klubu.

Děkuji za možnost podání návrhu a Váš čas

Ing. Bc. Sandra Piťhová

 
 

2019

1/2019
Datum: 14. 6. 2019 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2019
 
 
 

Vzhledem k vzrůstajícímu počtu chovatelů, vrhů i chovných jedinců u obou plemen - tzn. standardní bulterier a miniaturní bulterier - dále jen BT a MBT- navrhuji, abychom měli dva poradce chovu od nového volebního období, tj od roku 2020. Pro každé plemeno (BT a MBT) by byl samostatný poradce chovu.

Vlastimil Erla 

 

2/2019
Datum: 3. 8. 2019 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2019

ÚPRAVA ROČENKY

Dobrý den,

ráda bych navrhla změnu v ročence, a to tak, aby se rozdělili MBT od BT.

Uspořádání ročenky bych viděla následovně:

Bude začínat všeobecnými klubovými informacemi (klasika jako do teď), dále bude následovat vše co se týká BT a pak bude následovat vše co se týká MBT. Na závěr klasicky články od lidí kteří chtějí přispět do ročenky svými zkušenostmi a zážitky.

A co se týká BT a MBT (rozdělení) ? Např. Výsledky výstav, šampionáty, TOP Bull, seznamy testovaných apod.

V návaznosti na tento návrh bych se ujala zpracování části ročenky pro MBT. Ráda bych  doplňovala fotky, sháněla úspěchy zvířat v zahraničí, dělala rozhovory s chovateli nebo rozhodčími ohledně plemene apod. Je toho opravdu hodně, jak ročenku obohatit a minibulíky zviditelnit :-) …. ale připravte se, že budu lidi uhánět o potřebný materiál :-D :-D

Vyšatová

Mini Pike

 

 
3/2019
Datum: 8. 8. 2019 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2019

Změna podmínek chovnosti

Dobrý den,

 
navrhuji změnu podmínek chovnosti pro feny a to tak, že fena musí splnit jednu výstavu vyššího typu na známku VÝBORNOU.
 
Navrhuji hlasovat zvláště pro BT a  MBT
 
Vyšatová
Mini Pike
 
 

2018


1/2018
Datum: 16. 8. 2018 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2018

 

Dobrý den , mám návrh na schůzi a to je obnovení klubových loveckých zkoušek

Stančíková Soňa


2/2018
Datum: 30 8. 2018 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2018

 

Návrh na zrušení vydávání zpravodaje.

Navrhuji zrušení vydávání Zpravodaje. Zpravodaj byl potřebná věc v době, kdy neexistoval jiný způsob jak distribuovat informace. V současné době zpravodaj obsahuje pouze stejné informace, které jsou běžně zveřejněny na webu a tak ztrácí svůj účel. Pokud budete trvat na jeho zachování pak alespoň změnit vydávání pouze na ročenku. Obsahem ročenky by mohly být příspěvky členů - nově dosažení šampioni, nově uchovnění psi s tím, že forma zveřejnění by v koncové podobě přicházela již od členů.

Petra Fišerová


3/2018
Datum: 31 8. 2018 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2018

 

Vážený výbore a členové KABT,

 dovoluji si podat návrh na schůzi (ČLSCH).
Navrhuji, aby se od příštího roku (2019) zdražily výstavní poplatky. Důvody jsou dva: jeden je, že máme široko daleko nejlevnější výstavní poplatky, přestože se vše zdražuje. Další důvod je, že bychom si mohli dovolit lépe finančně ohodnotit pracovníky, kteří pracují přímo na place. V době, kdy se stanovovala stávající výše výstavního poplatku, jezdilo na naše výstavy mnohem méně psů, takže logicky byla výstava i krátká. Současné naše výstavy končí až pozdě odpoledne,nebo večer. Pracovníci v kruzích a u svodů pracují skutečně celý den. 
Dále doufám, že při vyšším příjmu můžeme vystavovatelům nabídnout více výhod v podobě dárků, hodnotnějších pohárů a cen, tedy  celkově zvýšit úroveň našich výstav.
Navrhuji, aby se zakoupily sety do kruhů, to znamená koupit NB s tiskárnami.  Zápis ve výstavních kruzích a při svodech by se zapisoval na PC a rovnou na místě tiskl. Toto opatření by jistě zrychlilo průběh výstavy i svodů, zvýšilo by čitelnost posudků a umožnilo veškeré posudky jednoodušeji archivovat.
 
Zuzana Kopačková

 


2017


1/2017
Datum: 27. 6. 2017 14:40
Předmět: Návrh na ČLSCH 2017
 
Dobrý den,
 
žádám o projednání mého návrhu na schůzi KABT.
 
K projednání:
 

Žádám o projednání možnosti zveřejňování posudků psů z klubových výstav KABT. Také, aby byl rozhodčí požádán o hlasitý krátký komentář při rozhodování o titul. Dále žádám, aby předávání ceny klubu TOP bull mělo pevné místo v harmonogramu výstavy a bylo umístěno před začátek posuzování první klubové výstavy roku a nebyla tato záležitost odbývána mimo výstavní kruh, navíc tak, že o ní nevědí ani oceňovaní.

 

Děkuji a jsem s pozdravem

Kouřilová

 


2/2017

Vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru, vážení členové spolku.

Žádám tímto o revizi mého schváleného návrhu na členské schůzi dne 26. 11. 2016, který se týkal vytvoření webové stránky KABT, a to profesionálním způsobem,

aby měla nejen estetický vzhled, ale i přehlednost pro uživatele celkově na vyšší úrovni.

Kompletní stávající informace měly zůstat zachovány, vše mělo být zpracováno přehledněji, reprezentativněji, jak v české, tak i v anglické verzi.

Žádám, aby se do zápisu ČLSCH 2017 uvedlo, že nebyl v tomto ročním funkčním období dodržen postup a realizace tohoto konkrétního schváleného návrhu z ČLSCH 2016.

Dále žádám, aby mi paní předsedkyně zaslala písemné zdůvodnění, proč se neuskutečnilo spuštění nové webové stránky KABT v tomto ročním časovém období mezi jednotlivými ČLSCH.

Na termíny vyplývající z ČLSCH 2016 jsem opakovaně a prokazatelně upozorňovala písemně oficiální cestou výbor, předsedkyni KABT i předsedkyni DR dne 31. 3. 2017, 10. 4. 2017 a 11. 7. 2017 už jen předsedkyni KABT (viz přílohy).

Bohužel jediná informace oficiálně přístupná všem členům spolku je ta z výborové schůze 1/2017 ze dne 9. 1. 2017 v bodě 2).

Ročně se pro klubové účely ušetří nemalé finanční prostředky např. tím, že se netisknou a poštou nezasílají jednotlivým členům domů tři výtisky Zpravodajů, kdy vždy v tom posledním čísle byl i dáreček.

1) Navrhuji,

aby se změna webových stránek klubu zadala profesionální firmě, která vytvoří stránku na vyšší úrovni, podobnou jiným zahraničním klubovým webovým prezentacím.

Žádám o tomto postupu a uvolnění financí k tomuto účelu hlasovat.

2) Protože se v tomto roce nedodržely závěry ČLSCH 2016 a testovací verze nebyla spuštěna do 31. 3. 2017, ani do současnosti, tzn. do dnešního dne (viz příloha),

navrhuji dále doplnit k realizaci schválené změny webové stránky KABT, a to nejen nový termín, ale také jméno zodpovědné osoby z řad funkcionářů.

Děkuji

S pozdravem

 

Mgr. Sylva Kristiánová


3/2017

Dobrý den,

pro zjednodušené celé problematiky kolem tvorby nového webu, a vzhledem ke složitosti, obsahu a nutnosti téměř každodenní aktualizace, navrhuji zachovat stávající webové stránky klubu.

Žádám o projednání tohoto návrhu na ČLSCH KABT.

S pozdravem

 

Radek Hradecký


4/2017

Dobrý den,

podávám návrh na zrušení povinnosti zasílat všechna vyšetření v originále poradkyni chovu. Vzhledem k tomu, že paní poradkyně je zahlcena poštou a posléze obrovským množstvím papíru, o kterém nevíme, jak s ním posléze naložit, navrhuji zasílání výsledků vyšetření poradkyni chovu v elektronické podobě. Aby se zachovala určitá kontrola, může poradkyně chovu namátkově kontrolovat vyšetření u veterinářů, např. jednou měsíčně, popřípadě jiná kontrola podle diskuze členů.

Věřím, že důvod, pro který se toto opatření zavedlo, již pominul a že toto zjednodušení především usnadní práci paní poradkyni chovu.

 

Kateřina Šotolová


5/2017

Vážení členi KABTu,

ráda bych podala návrh na ČLSCH 2017 ohledně bodování a vypočítávání TOP BULLa. Nyní je to nastaveno tak, že se sečtou body, dle bodovací tabulky a uvede se počet absolvovaných výstav. O pořadí tedy rozhoduje celkový počet bodů z výstav. Ráda bych, aby bylo udělování TOP BULLa více objektivnější a aby se upřednostňovala kvalita nad kvantitou. Proto navrhuji aby byly body do TOP BULLa zprůměrovány počtem absolvovaných výstav. Např. pes získá na 10ti výstavách 130 bodů. O pořadí tedy rozhodně výsledek zprůměrovaný 130/10 .konečný výsledek pejska tedy bude 13 bodů. Pokud pes dosáhl 130 bodů na 5ti výstavách bude konečný výsledek 26. Ponechala bych uveřejnění jak počtu bodů získaných na výstavách, tak i počet absolvovaných výstach.

Věřejný zápis by vypadal takto:

2. Strong Stael HALTON SNOW MAX - konečný výsledek: 5

bodů z výstav: 30 počet výstav: 6

2. místo TOP MINIBULTERIÉR, 1. místoTOP MINIBULTERIÉR PES

(GEMINY BIRBAL Chucho Topline x Vait Kostel LOBELIYA EFI DLYA STRONG STAEL) nar. 16. 6. 2015

Prosím členy o své vyjádření, případnou diskuzi a o hlasování o tomto návrhu.

Děkuji

 

Kořínková Vyšatová

 


6/2017

Dobrý den.

Návrh na ČLSCH 2017

Návrh na zjednodušení agendy ohledně krycích listů a následného vyřízení rodokmenů.

·Vytvořit program na zažádání o krycí listy (vše přes PC) – poradce chovu, by pouze odsouhlasil (1 klik) a majitel si sám vytiskne.

·Krytí, porod ……….vše nahlásit přes PC u majitele v programu. Po porodu – poslat informace poradci chovu.

·Poslání hlášky vrhu na zápisové čísla – majitel na ČMKJ

·Po čipování, či tetotávní, přímo zaslat žádost o vystavení PP na ČMKJ (vynechání cesty přes poradkyni chovu) (ušetří se čas i finance)

Myslím, že by se tímto velmi ušetřila finanční stránka klubu KABT a také by se všechno časově velmi zlehčilo.

Z.Švějda (člen)

 


2016


Návrhy na ČLSCH 2016