Vyjádření výboru KABT k mimořádné členské schůzi ze 14.05.2022

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Vážení členové,

z důvodu, že na mimořádné členské schůzi, která byla svolána na 14.5.2022 do Chocerad, nebyl vyhotoven zápis ve smyslu jednacího řádu článku 14, považuje výbor za nutné vyjádřit se k průběhu schůze alespoň touto cestou.

„14. Z jednání ČLSCH se pořizuje zápis a závěrečné usnesení. Usnesení musí být ihned po jeho schválení členskou schůzí podepsáno všemi členy komise pro přípravu usnesení a zápisu, předsedou spolku a předsedou dozorčí rady. Součástí zápisu je prezenční listina, obsahující jména hlasujících.“

Před začátkem samotné schůze provedl výbor zápis přítomných členů a kontrolu jejich plných mocí. Tyto poté byly zkontrolovány ještě paní Doležalovou, členkou KABT a právní zástupkyní pana Repky, spolu s jejím kolegou a členem panem Rudlovčákem. Při kontrole plných mocí dospěli k závěru, že několik plných mocí patřících zejména panu Hradeckému a paní Hradecké nejdou použít, neboť to byly prosté kopie úředně ověřených plných mocí. Výbor na jejich doporučení, oproti dosavadní praxi, rozhodl pro vyloučení těchto plných mocí. Po těchto úkonech bylo v prezenční listině přítomno 68 členů a 246 v zastoupení přítomnými členy. Byly ověřeny i plné moci, které vedly ke svolání této schůze a nebylo v nich shledáno pochybení.

Po zahájení schůze byla zvolena sčítací komise (p. Prokopcová, p. Osvald, p. Šafránková) a mandátová komise (p. Doležalová, p. Sedláková, p. Šotolová).

Poté se výbor a současní členové dožadovali vyjádření svolatelky paní Jirásek Sellingerové, která však nebyla údajně pro nemoc přítomna, a tak za ni vystoupil kandidát na předsedu klubu pan Repka. Pan Repka poděkoval výboru za dosavadní práci, ale řekl, že klub by šel vést jinak a lépe. Po dotazech členů na jeho představu o vedení klubu uvedl, že účetnictví by do budoucna měla vést specializovaná firma. Na dotaz, kolik by stálo toto vedení účetnictví, nedokázal odpovědět. Tuto potřebu odůvodnil domnělými nesrovnalostmi v účetnictví klubu. Výbor se k tomu vyjádřil s tím, že účetnictví je dostupné na místě k nahlédnutí od roku 2017 a nejsou v něm žádné nesrovnalosti.  Do účetnictví za celou schůzi nikdo nahlédnout nepřišel, přestože právě klubové účetnictví bylo uváděné jako důvod k odvolání výboru.  Jako další důvod uvedl pan Repka nevoli třetiny členů, která se dle jeho názoru již svoláním mimořádné schůze připojuje k návrhu odvolání výboru. To bylo hlasitě negováno některými přítomnými členy, kteří říkali, že se chtějí rozhodnout až na základě průběhu schůze. Problém spatřuje v organizaci klubu, který je vedený „moc přátelským způsobem“ a v důsledku toho v nepořádku v administraci uchovnění jedinců a svodů. Výbor tyto zmatky odůvodnil prací předchozí poradkyně chovu paní Zezulové. Uvedl také, že na svody bývalá poradkyně chovu nejezdila a práci tak museli vykonávat ostatní členové výboru. Paní Zezulová se ohradila s tím, že to bylo ze zdravotních důvodů. Celé vystoupení působilo nepřipraveným a rozpačitým dojmem, snad kvůli hlasitým projevům nesouhlasu přítomných členů.

Jako další vystoupil pan Langer, kandidát na místopředsedu klubu, který přednesl své zkušenosti s prací výboru a vytýkal zejména nedostatečnou komunikaci. Uvedl, že nemá velké kynologické zkušenosti, ale že jeho přínos by byl zejména administrativní, díky jeho předchozím zkušenostem v řídícím orgánu jiné organizace.

Dále v rámci schůze proběhla divoká diskuze ohledně odvolání bývalé poradkyně chovu paní Zezulové. Členové chtěli vědět, z jakého důvodu byla odvolána, což výbor argumentoval tím, že agenda PCH byla v nepořádku a že zneužívala své funkce k propagaci vlastního chovu. Současná poradkyně chovu paní Řežábková to prokazovala grafem, ze kterého bylo patrné, že téměř polovinu krytí minibulteriérů v jednom roce tvořili psi paní Zezulové. Dále jí bylo vyčteno nedodržování předpisů při vydávání expresních krycích listů (zejména zvýhodňování zájemců o své psy) a neúčast na svodech, nedodržování OŘ např. při liknavém přístupu k dodávání příslušných dokladů k uchovňování. Umožňovala některým členům obcházet OŘ.

Následně se přítomní domluvili, že přistoupí k hlasování. I přes několikeré opakování hlasování se sčítací komise neshodla na stejném čísle. Výsledky hlasování byly velmi těsné, byl tedy potřeba přesný výsledek, ke kterému se však nedospělo. Mezitím provedl p. Kopačka kontrolu plných mocí, které již byly zanesené v prezenční listině. Nalezl dalších 26 plných mocí paní Zezulové, které nebyly úplné, nešlo z nich jasně identifikovat zmocněnce. Když je předsedkyně dozorčí rady ukázala paní Zezulové, vytrhla jí je z ruky a snažila se je na místě doplňovat za zmocnitele. V tu chvíli začal v sále absolutní chaos. Pan Rudlovčák a paní Doležalová se pokoušeli o výklad, který by byl v prospěch paní Zezulové a omluvil tak jejich chybu při kontrole plných mocí. Později se nalezly ještě neplatné plné moci paní Šotolové a pana Repky. Vzhledem k tomu, že pan Rudlovčák i paní Doležalová hlasovali spolu s panem Repkou, paní Šotolovou a paní Zezulovou, tak o záměru ovlivnit hlasování můžeme pouze spekulovat. 

Po této situaci již nedošlo k novému sečtení hlasů a nedošlo k žádnému dalšímu hlasování. Členové začali pomalu opouštět schůzi a schůze tak byla ukončena. Jelikož v sále již nebyla přítomna zapisovatelka, zápisu se ujala bez předchozího schválení paní Šotolova a následně paní Doležalová, která zapsala do návrhu zápisu:

„Schůze byla zakončena přerušením a přeložením termínu na dále nespecifikované datum, které bude upřesněno výborem a oznámeno členské základně s tím, že se bude pokračovat dle seznamu přítomných členů ze dne 14.05.2022.“

K tomuto je potřeba dodat, že v případě, že by probíhala další mimořádná schůze, není zákonné předem vyloučit z účasti a hlasování žádné členy, tedy ani ty, kteří se této schůze prezenčně ani v zastoupení neúčastnili. Dále pak by bylo nutné schůzi řádně svolat, a tedy uvědomit všechny členy spolku o jejím konání. V rámci nové schůze by musela být udělána nová prezenční listina, zvoleny nové komise a jednalo by se tak spíše než o pokračování schůze o schůzi náhradní.

Nakonec je nutné upozornit, že před konáním mimořádné členské schůze spolek přijal asi 150 nových členů. Patrně známých a rodinných příslušníků členů, kteří byli přijati do spolku toliko za účelem získání plných moci pro hlasování na mimořádné členské schůzi. Tento stav, ač klubu přinesl značné finanční prostředky, je ryze nežádoucí, neboť může docházet k situaci, kdy členové ovlivňují hlasování ve svůj prospěch na úkor ostatních členů. Výbor je toho názoru, že by bylo vhodné přijmout opatření k zamezení těmto praktikám. Nabízí se například model, který mají ve stanovách na Slovensku, kdy je hlasování v určitých tématech omezeno na nepřerušené 2leté členství v klubu. Takový návrh by měl být dozajista součástí nových stanov, o kterých bude hlasováno na řádné členské schůzi.

 

Původní zápis z mimořádné ČLSCH najdete zde: https://bulterierclub.com/index.php/zapisy-zpravy/92-clenske-schuze-zapisy/1040-zapis-z-clsch-v-choceradech-neuplna-verze