Zápis z ČLSCH v Choceradech - neúplná verze

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Dne 14.5.2022 proběhla mimořádná schůze KABT při klubové výstavě v Choceradech, za účasti počtu členů: 68, 246 zplnomocněných (na základě předložení originálu plné moci). Začátkem schůze byla zvolena sčítací komise, složená, ze tří členů (jmenovitě: p. Prokopcová, MVDr. Osvald, p. Šafránková). Dále byla schválena mandátová komise (jmenovitě: p. Doležalová, Ing. Sedláková, p. Šotolová).

Všem členům byly sděleny body programu, které by se měly na schůzi probrat. Na vyzvání vystoupil kandidát na nového předsedu klubu pan M. R., který sdělil členům i vedení důvody k odvolání stávajícího vedení klubu. V rámci svého sdělení poděkoval vedení klubu a dále se věnoval jednotlivým bodům, ke kterým má společně s ostatními členy výtky.

Prvním z těchto bodů bylo vedení účetnictví klubu, které dle názoru pana M. R. vyžaduje změnu, navrhl, aby účetnictví bylo spravováno externí společností – o čemž by se mělo v budoucnu hlasovat.

Stávající vedení klubu proti tomu uvedlo, že má účetní knihy k nahlédnutí pro veřejnost od roku 2010 a má finance, dle svého tvrzení, v pořádku.

Dalším bodem, pro odvolání stávajícího vedení klubu, dle pana M. R. je vyjádření nevole třetiny stávajících členů s organizací a stanovami klubu a to především zmatek v administraci k uchovnění jedinců. K tématu se vyjádřilo několik členů, kteří vyjádřili nesouhlas s administrací svodů a testováním zdraví jedinců. Vedení oponovalo a odůvodnilo tyto nesrovnalosti prací předchozí poradkyně chovu.

Dále vystoupil kandidát na nového místopředsedu pan F. L., který přednesl své zkušenosti se spolkem obdobného rázu, osobní motivací a svou negativní zkušenost s klubem.

Dále proběhlo hlasování o odvolání stávajícího výboru (konkrétně odvolání předsedy, místopředsedy a ostatních členů výboru).

Pro odvolání stávajícího předsedy bylo 154 členů včetně zplnomocněných. Proti bylo 151 členů včetně zplnomocněných.

Pro odvolání místopředsedy bylo 160 včetně zplnomocněných, proti 160, což proti námitce nesedí oproti celkovému počtu hlasujících a hlasování není tedy pro členy akceptovatelné.

Po hodinové pauze, kdy schůze nebyla nijak dále řízena, moderátor (stávající místopředseda) navrhl, aby byly v rámci hlasování použity kopie plných mocí, které jako neplatné, byly na začátku schůze vyřazeny.

Další hodinu schůze nijak nepokračovala, zapisovatelka předala funkci p. Šotolové a rozhodla se dále schůze nezúčastnit.

Schůze byla zakončena přerušením a přeložením termínu na dále nespecifikované datum, které bude upřesněno výborem a oznámeno členské základně s tím, že se bude pokračovat dle seznamu přítomných členů ze dne 14.05.2022.