Výborové schůze 2022

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Zápis ze schůze č. 1/22 ze dne  5.1. 2022

Dne 5.1. 2022 proběhla online schůze výboru.

Přítomni : Hradecký Radek, Erla Vlastimil, Erlová Sylva, Hradecká Vendula, Řežábková Radka, Zezulová Jitka

Přítomni za DR: Kopačková Zuzana,Dřínková Konstancie

 

  • Výbor projednával požadavek kontroly účetnictví spolku KABT, o kterou si během měsíce října 2021 zažádaly dvě členku KABT - paní S.S. a paní N.G.M. Výbor projevil ochotu k této kontrole i přes to, že jednotlivý člen spolku nemá dle stanov oprávnění takovou kontrolu vyvolat. Předběžně bylo telefonicky dohodnuto, že jakmile bude po účetních uzávěrkách, domluví se společný termín kontroly.  Výbor těmto dvěma členkám oficiálně nabídnul dva možné termíny kontroly na začátku prosince na obecním úřadě v místě, kde se nyní nachází účetnictví spolku. Na poslední chvíli, večer před termínem kontroly byla kontrola odmítnuta paní N.G.M. z důvodu pracovního vytížení jejich právního zástupce. Paní S.S. nereagovala vůbec. Za těchto okolností se výbor klubu rozhodl, že se již k dané věci nebude dále vyjadřovat a nechá na členech, aby o dalším postupu rozhodl nejvyšší orgán spolku – Členská schůze KABT, která jediná má pravomoc většinovým rozhodnutím členů kontrolu vyvolat a za jakých podmínek. Na tuto reakci paní S.S. oznámila, že celou věc předává svému právnímu zástupci a zplnomocnila jej k dalším úkonům. Posléze byla výboru KABT doručena předžalobní výzva právního zástupce paní S.S., ve které se její advokát dožaduje přístupu do účetnictví spolku a dalším informacím spolku. Výbor spolku KABT právnímu zástupci paní S.S. sdělil dne 29.12.2021, že kontrolu hospodaření provádí dle stanov dozorčí rada, členové jsou o financích informováni na členské schůzi s tím, že případnou mimořádnou členskou schůzi, jejímž předmětem by bylo rozhodnutí o mimořádné kontrole účetnictví, lze svolat za dodržení podmínek stanovených v občanském zákoníku.  Dne 3.1.2022 v 17.00 hodin telefonovala rozčilená paní S.S. jednomu z členů výboru KABT a vyhrožovala blíže nespecifikovaným udáním na Policii na Odboru hospodářské kriminality a podle jejích slov „dalším rozmazáváním“ po internetu. Její jednání bylo dosti afektované a dá se pokládat za verbální útok s výhrůžkami udáním na člena výboru KABT. Na toto nevhodné chování bude paní S.S. písemně upozorněna. Dále se výbor zabýval možností najmout si též právního zástupce, který v případě pokračování sporu s právním zástupcem paní S.S. bude KABT právně zastupovat. Je to z důvodu, že členové výboru mají dost práce s administrací klubu a s přípravou akcí na rok 2022. Dělají tuto činnost ve svém volném čase a zcela zdarma a svou energii hodlají věnovat řádnému chodu KABT a organizování klubových akcí, nikoli verbálním útokům. Pokud člen KABT postupuje vůči svému spolku v zastoupení právního zástupce, je nutné, aby i spolek se bránil odborně prostřednictvím právního zástupce. Do dnešního dne výbor klubu netuší, z jakého důvodu a na jakém základě paní S.S. vyžaduje kontrolu účetnictví, neboť mu toto nebylo doposud sděleno. Podrobná zpráva ekonoma je vložena v zápise z ČLSCH 2021 na webu KABT a každý k ní má přístup. Výbor závěrem konstatuje, že mimořádnou kontrolu účetnictví může pouze vyvolat členská schůze svým většinovým rozhodnutím, taková kontrola musí být provedena nezávislým akreditovaným auditorem, a to v jasně stanoveném rozsahu a způsobu úhrady.
  • Daším bodem schůze bylo zamítnutí termínu letní výstavy na moravě. V požadovaném termínu 16.7.2022 nelze KV uskutečnit, neboť se jedná o chráněný termín ČMKU. Výstava byla přesunuta na neděli 17.7.2022.  Z časových důvodů budou na KV přizváni 3 zahraniční rozhodčí.