Výborové schůze 2019

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Zápis ze schůze č. 1/19 15.1.2019
Výbor schválil grafické práce pro klub. Výrobu banneru klubu,výrobu samolepky na bednu klubu, upravení loga tak, aby se mohlo 
používat v neomezené velikosti. Zároveň výbor schválil výrobu letáku pro Speciální výstavu na Babylonu, který bude použit také jako titulní strana katalogu a k tisku diplomů. Schváleno většinou, zajišťoval pan Vlastimil Erla. 
Vzhledem ke zhoršujícím se podmínkám v areálu Brno- Dvorska se výbor rozhodl změnit místo pro pořádání letní výstavy. Hledání bylo poměrně problematické v době, kdy jsou již prázdniny a každý majitel rekreačního střediska raději uvítá hosty na týden, než na 3 dny. Nakonec proběhlo vstřícné jednání s Moravskoslezským kynologickým svazem ve Zbraslavi u Rosic. 
Schváleno většinou hlasů. 

Zápis ze schůze č. 2/19 15.3.2019
Výbor schválil rozhodčí pro letní výstavu ve Zbraslavi u Rosic a rozhodčí pro podzimní výstavu v Choceradech. Schváleno obratem ČMKU po zaslání požadavku. Výbor taktéž schválil všemi hlasy nákup IT techniky pro vylepšení a zrychlení práce v kruhu. Byly schváleny 3 tiskárny,3 PC a 1 scanner plus příslušenství. Výběr zajistil pan Radek Hradecký tak, aby bylo možno techniku  použít již při výstavě na Babylonu. 


Zápis ze schůze č. 3/19 15.4.2019
Výbor navrhl rozšíření a zjednodušení procesu uchovňování jedinců při výstavách klubu. Nově bude možno uchovnit jedince při svodu na klubových výstavách, kde by buď poradce chovu nebo statutární zástupce klubu zkontroloval všechny potřebné náležitosti k uchovnění. Týká se to všech jedinců, kterým je v den výstavy 15 a více měsíců a majitelé mají s sebou všechny  potřebné podklady k uchovnění (v originále). Přímo na místě by byly všechny dokumenty oskenovány a následně vloženy do genealogie.Tento návrh byl schválen 6 hlasů pro, 3 hlasy proti. Zápis ze schůze č. 4/19 15.5.2019
Výbor jednohlasně odsouhlasil tvorbu nové, modernější a rychlejší genealogie. Zakázka již byla zadána i přes to, že nová genealogie bude dražší. 

Zápis ze schůze č. 5/19 30.5.2019
Vzhledem k dani z příjmu došlo ke změně statusu klubu. Výbor proto schválil novou vnitřní směrnici, která jasně určuje náš způsob vedení účetnictví a stanovuje jasné rozdělení příjmů a nákladů tak, aby byly uznatelné finančním úřadem. Toto byl nezbytný úkon, který výbor schváli jednoznačně. 

Zápis ze schůze č. 6/19 17.6.2019
Došlo k odstoupení pana Petra Savuly z pozice člena dozorčí rady. Tak jak ukládají stanovy, respektive volební řád, byl osloven pan Jiří Kočí, který v současné době žádnou funkci zastávat nechce, vzhledem ke svému pracovnímu vytížení. Výbor a DR byla tedy nucena přistoupit ke kooptaci nového člena DR. Byla navržena paní Radmila Řežábková, která s kooptací souhlasila a výbor tento návrh schválil všemi hlasy.

Zapsala, MVDr. Markéta Pacltová 

Zápis ze schůze č. 7/19 23.11.2019                                                                                                      Na základě obdržené informace o pochybnostech o zdravotním stavu psa Conan Sheebully, nar. 6.7. 2018, byla Výborem oslovena majitelka psa, aby doložila zdravotní vyšetření nebo jiným způsobem vyvrátila tyto pochybnosti. Majitelka psa zdravotní vyšetření neposkytla, ale poslala Čestné prohlášení, že jí nejsou známy žádné závažné vady na srdci psa. Toto prohlášení bylo zaevidováno poradcem chovu a veškeré potřebné dokumenty k uchovnění psa byly postoupeny na plemennou knihu ČMKJ.